چرا موافقتنامهٔ دوحه بعوض صلح به ازدیاد خونریزی انجامید؟

تبصره

چرا موافقتنامهٔ دوحه بعوض صلح به ازدیاد خونریزی انجامید؟

به مناسبت یک سالگی موافقتنامهٔ دوحه

بیست و یک فبروری ۲۰۲۱

تصامیم صلح وجنگ در یک کشورمستقیماً بالای حقوق وسرنوشت انسانهای ساکن در آن کشورتأثیرات منفی یا مثبت دارد. به همین جهت ما افغانهای مقیم اروپا انکشافات در این زمینه را با دقت و نگرانی تعقیب میکنیم. امروز از امضای موافقتنامهٔ امریکا-طالبان دردوحه یکسال میگذرد. دوطرف جنگ در ارزیابی تأثیرات این موافقتنامه بالای زندگی مردم افغانستان مواضع کاملاً متناقض دارند.  برعکس موضع خوشبینانهٔ طالبان، حکومت افغانستان بدین نظر است که این موافقتنامه به طالبان امتیازاتی زیادی داد و آنها را …

Lees meer