ازحقوق بنیادی آزادی بیان و دسترسی مردم ما به اطلاعات پشتیبانی میکنیم

اعلامیه

ازحقوق بنیادی آزادی بیان و دسترسی مردم ما به اطلاعات پشتیبانی میکنیم!

بیست و شش جنوری ۲۰۲۱

حق بنیادی آزادی بیان و حق بنیادی دسترسی به اطلاعات و معلومات، حقوقی اند که با کار ژورنالیست ها به طور عمده اجرا و تمثیل می شوند، این حقوق در مادۀ ۱۹ اعلامیۀ حقوق بشر، و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ – که افغانستان به آن ملحق است – در مادۀ ۱۹ آن در فقرات ۲ و ۳ صراحت دارد و در مواد ۳۴ و قسماً ۵۰  قانون اساسی کشور نیز تضمین شده است این حقوق  به اندازه …

Lees meer

قطعنامۀ کنفرانس بین المللی به خاطر اعتراض برکشتار های دوامدار، منجمله قتل خبرنگاران در افغانستان

 کنفرانس بین المللی مجازی ضد قتلهای هدفمند و خشونتها علیه خبرنگاران در افغانستان که از طرف یکعده نخبگان، متخصصین و روشنفکران افغانستان با حضور فعال تعدادی از سیاسیون کشورهای اروپائی بتاریخ 17 جنوری 2021  برگزار گردید. در این کنفرانس تعداد زیادی از خبرنگاران و صاحب نظران اشتراک و سخنرانی کردند که جریان آن از طریق شبکه های اجتماعی پخش گردید. در این کنفرانس قتلهای دوامدار، منجمله قتل خبرنگاران در افغانستان شدیداً تقبیح و محکوم گردید.

مضاف بر این روی مفاد کنفونسیونهای بین المللی در رابطه با حقوق بشر و آزادی رسانه ها تأکید و شرح داده شد که آزادی بیان …

Lees meer

مصوبات بیستمین مجمع عمومی فارو

اطلاعیه

مصوبات بیستمین مجمع عمومی فارو

بیست و چهار جنوری ۲۰۲۱

در اکتوبرسال ۲۰۰۰ مجمع مؤسس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) در شهر سوستربرخ هالند برگزارشد. گزارش مفصل جلسهٔ مؤسس که یک مناسبت فوق العاده بود در جریدهٔ آئینه نشر گردید. سپس هر سال مجمع عمومی فاروبرگزار میگردید، اما گزارش این جلسات که موضوع بحث آن مسائل داخلی فارو بود، در رسانه ها نشرنگردیده است. بیستمین مجمع عمومی فارو که به تاریخهای ۱۲ دسمبر۲۰۲۰ و ۲۴ جنوری ۲۰۲۱ از طریق زوم برگزار گردید، یک مناسبت مهم و تاریخی بود. در این مجمع عمومی اساسنامه و برنامهٔ فارو در …

Lees meer

کنفرانس آنلاین بین المللی به خاطر اعتراض برکشتار های دوامدار

فراخوان برای اشتراک در کنفرانس آنلاین بین المللی به خاطر اعتراض بر کشتار های دوامدار، منجمله قتل خبرنگاران در افغانستان

سالهاست که قتل مردم بیگناه افغانستان به شیوه های مخلتف به دست طالبان، داعش، گروه حقانی، جهادیها، مافیای دولتی و سایر گروههای تروریستی و بمباردمان های کور متجاوزین کشته می شوند. بعد از “توافقنامۀ صلح امریکا با طالبان” در فبروری 2020، کشتار ها توسط این باندهای پرورش یافتۀ پاکستان به کمک قطر، عربستان سعودی و سایر مداخله گران به اوج خود رسیده‌ و سرزمین ما در گرو تروریسم بین‌ المللی در آمده. از دهها سال به این طرف امنیت در …

Lees meer