سمیرا نوا (بانوی افغان) نماینده مجلس دانمارک شد

فارو (فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا ) موفقیت محترمه سمیرا نوا را که موفق به کسب رای مردم شهر کوپنهاگ گردیدند و به عنوان نماینده مردم به پارلمان آنکشور راه یافتند را برای ایشان، خانواده محترم نوا، جامعه مهاجرین افغان مقیم دنمارک و مهاجرین اروپا از طرف هیاًت مدیره (فارو ) و انجمن های عضو آن  تبریک گفته و موفقیت بیشتر ایشان را در امور پارلمانی آرزو میکنند.

امید جوانان افغان در همه کشورهای اروپایی از رمز موفقیت این بانوی شایسته آموخته تا نقش ارزشمند شانرا در آینده برای خود و نسلهای بعدی با سهمگیری فعال شان مصدر خدمات انسانی …

Lees meer