حملهٔ نظامی هدفمند بر کارمندان یک رسانه، حمله بر آزادی بیان وجنایت جنگی است!

 ۲۳ جنوری ۲۰۱۶

خبر غم انگیز قتل هفت نفرو مجروع شدن ۲۶ نفر که همه افراد ملکی وکارمندان عادی وبی بضاعت کابورا (مرکز تولید برنامه های شرکت رسانه ای موبی گروپ) بودند، موجب تأثر ما افغانهای متعلق به سازمانهای عضو فاروومقیم اروپا،  گردید. این حمله دربرگیرندهٔ قتل عام آگاهانهٔ کارمندان یک رسانه بوده و در نوع خویش درجهان بیسابقه است. حملهٔ هدفمند مذکورکه مرگ آفرید وهفت خانواده را به ماتم عزیزان شان نشاند، اعلام جنگ با آزادی بیان است. مسؤلیت این حملهٔ انتحاری را گروه طالبان در سایت خبری رسمی خویش (صدای جهاد) بدوش گرفت. در اعلامیه طالبان میخوانیم:((امروز …

Lees meer