فشارشدید بالای پناهجویان وتعین کاندید-وزیرمصلحتی!

۲۵ جنوری ۲۰۱۵

افغانستان با وصف باز گشت بیش از ۵ میلیون پناهجو در سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۸ بزرگترین تعداد پناهندگان را درجهان، بعد از سوریه، دارا میباشد. پاکستان وابران ازموجودیت میلیونی پناهجویان افغان همواره برای تحت فشار قراردادن دولت افغانستان استفاده نموده وامتیازات سیاسی را ازینطریق بدست آورده اند. هریک ازین دو کشوراز موجودیت صدها هزارپناهجوی راجستر نشدۀ افغان در کشورشان صحبت مینمایند وتهدید به اخراج آنها میکنند. هدف سفراخیرمحمدمحقق معاون ریاست اجرائیه به ایران این بود که با تضرع جلو اخراج بخشی از پناهجویان را بگیرد ولی بعد از بازگشت ازمشکلات عظیم اجتماعی وحقوقی دیگری که افغانهای

Lees meer

آتش برافروخته شده درشش جدی ۱۳۵۸، هنوزهم از افغانها قربانی میګیرد!

 

«خواب وخیال باطلی که رهبران افغانستان بسر داشتند وامید به اینکه انقلاب

از سوی مردم پشتیبانی خواهد ګردید وبا ورودسربازان شوروی به افغانستان

«برګشت ناپذیر» خواهد شد، سراب نا پایداری بیش نبود.»

(ګروموف)

در مورد سالروزاشغال افغانستان توسط روسها مطالب زیادی نوشته شده است. اشغال افغانستان درین روزباعث آن شد تا جنگ خود جوش که علیه کودتاچیان هفت ثوری آغازشده بود، شدت ووسعت زیاد یافته وپای رقبای استرانیژیک شوروی را به منطقه بکشاند وافغانستان به میدان رقابت ابرقدرتها مبدل شود. تحت تأ ثیرنفوذ نیرومند رقبای استراتیژیک اتحاد شوروی ومحورقرار ګرفتن پاکستان برای کمک به مهاجرین وتقسیم امکانات، دست

Lees meer

مردم مشوش اند، دولت باید خطرداعش را جدی بگیرد!

۱۷جنوری ۲۰۱۵

افغانستان از ۱۹۷۸بدینسومیدان جنگ وتجاوز بیگانگان بوده است. حزب “دموکراتیک خلق”،  بادعوت روسها به افغانستان، اینکشور را میدان جنگ بین روسها ورقبایش ساخت. ازهمان زمان بدینسوبازیگران مختلف خارجی از طریق عمال داخلی خویش درافغانستان جنگهای نیابتی را به پیش میبرند. مردم ما هنوزصفحات مظالم رژیمهای سه دهۀ  اخیر را نبسته وجنگ نیابتی پاکستان از طریق طالبان راپشت سرنگذاشته اند که ازحضورداعش در برخی نقاط افغانستان صحبت میشود. واضحست که مردم افغانستان دیگرحاضرنیستند کشورشان بیشترازین لابراتوارایدئولوژیهای بیگانه بوده وصلح وترقی کشورشانرا جنگهای نیابتی دیگران به گروگان گیرند.

 

اگرچه نام دولت اسلامی عراق

Lees meer

قطعنامۀ کنفرانس اروپائی مشکلات وفرصتها فرا راه حکومت جدید افغانستان

هالند، ۲۰دسمبر۲۰۱۴

به سلسلۀ کنفرانس های سالانۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (FAROE ) بتاریخ ۲۰ دسمبر۲۰۱۴ بیش از صد تن ازصاحبنظران ، فرهنگیان و نمایندگان نهادهای اجتماعی- کلتوری افغانها از شهرهای مختلف کشورهای افغانستان، عراق، آلمان، انگلستان، سویدن، دنمارک، اسپانیا، بلجیم وهالند درکشور هالند گردهم آمدند. اشتراک کنندگان این کنفرانس متعلق به اقوام، زبانها و گرایشات مختلف سیاسی بودند که در فضای دموکراتیک و روحیۀ وحدت ملی، کنفرانس را تا ختم موفقانۀ آن همراهی کردند.

کنفرانس با سخنرانی افتتاحیۀ محترمه نجلا واسعی رئیسۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ویک

Lees meer

تطبیق عدالت انتقالی پیش شرط محوفساد وتأمین حاکمیت قانون است!

درین اواخر حلقات معلوم الحال در ولسی جرگه ومشرانوجرگه کمپاین تبلیغاتی فشاربرای معرفی عاجل کابینه را براه انداخته اند. بیم آن میرود که درلیست کاندید-وزیران جدید بازهم با نامهای اشخاصی بربخوریم که دست شان بخون مردم ویا فساد گسترده آلوده باشد. کابوس اکثرباشندگان افغانستان اینست که بازهم سرنوشت خود را دردست سرمه های آزموده در رژیمهای سه دهۀ اخیروآنانی ببینند که بیکارگی وفساد شانرا دردوران سیزده سالۀ آقای کرزی یکباردیگربه نمایش گذاشتند. البته رئیس جدید دولت از طریق رسانه ها اظهارنمود که خواستارکابینۀ  متخصص، کارا، با پشت کار وجوابده میباشد، اما عدم تطبیق عدالت انتقالی وموجودیت مظنونین درترکیب تیمهای انتخاباتی

Lees meer

جدیت درقضیۀ کابل بانک باید بعدازکنفرانس لندن هم ادامه یابد!

۳۰ اکتوبر۲۰۱۴

با وصف دستورجدی رئیس جدید دولت افغانستان، در طول دوره ای که بایست قضیه آمادۀ تصمیمگیری میبود، صرف هفت نفر از متهمین کم نفوذ این دوسیه گرفتارشده اند. درحالیکه متهمین زورمند وسهمدارانی که  کابل بانک را آگاهانه به بحران کشانیدند، یا درافغانستان آزاد میگردند یا طبق اظهارات پولیس به خارج ازکشورفرار کرده اند. این حالت به شیوه های نمایشی حکومت قبلی شباهت دارد که در آستانۀ کنفرانس های جهانی کمک مالی به افغانستان، اقدامات سطحی برای مبارزه با فساداعلان میشد وبعد از گرفتن وعده ها، الی کنفرانس بعدی مفسدین به حال خود گذاشته میشدند. امید رئیس

Lees meer

مردم ملکی قربانیان اصلی تشدید جنگ در افغانستان

اول سپتمبر2014

تابستان سال ۲۰۱۴ شاهد حملات جبهه ای طالبان ومتحدین خارجی شان است، حملاتی که تحت نام “حملات خیبر”مسما ګردیده وصفحۀ انترنتی “دجهادغږ” ارگان تبلیغاتی طالبان این عملیاتها را با “افتخار” زیاد تبلیغ میکند. در اجرای این عملیاتها حمایت سازمانهای استخباراتی منطقه اعم ازآی اس آی وسپاه قدس (شاخۀ خارجی سپاه پاسداران ایران درتبانی با سازمان استخباراتی روسیه FSB )  اکنون بخوبی محسوس است. این حملات با آنکه درظاهرعلیه ارگانهای امنیتی افغانستان یا غربیها صورت میگیرند، درعمل عامل برهم زدن ثبات وزندگی صلح آمیزمردم افغانستان بوده وبیشترین قربانیان خود را از مردم ملکی میگیرند.

Lees meer

غلام نبی خان چرخی سپاهی وفادارجنبش امانی

به مناسبت نودوپنجمین سالگرداسقلال 1919

۲۰ اګست ۲۰۱۴

غلام نبی خان چرخی یکی ازپسران نامدارغلام حیدرخان چرخی مدافع وطن در جنگ دوم افغان وانگلیس، وزیرجنگ وسپهسالار افغانستان درزمان امارت حبیب الله خان بود. غلام نبی خان درسال ۱۸۹۰ در چرخ لوگرتولدیافت.  وی بنا به موقف پدرش دردربارودر میان اقوام افغانستان وبخاطروجاهت، دانش واستعدادومهارتی که خودش درمسایل نظامی وسیاسی داشت، ازموقف نیرومند درکشور برخوردار بود. قرارگرفتن غلام نبی خان چرخی درکنارشهزاده امان الله  خان که همرزم وهمفکرش بود، نقش زیاددرتقویت موقف شهزاده برای کسب قدرت وتطبیق اهداف اصلاح طلبانه اش، ایفا نمود.

 

دردوران پادشاهی شاه امان الله، جنرال غلام نبی

Lees meer

افغانستان وروز بین المللی حقوق بشر

۱۰ دسمبر۲۰۱۴

بازهم دهم دسمبر، روز بین المللی حقوق بشردر حالی فرا رسید که جهان را ابرتاریکی ازخشونت علیه انسانهای بیدفاع فرا گرفته است. از یکطرف ظهور”دولت اسلامی” بحیث ماشین قتل وخونریزی مردم بی پناه عراق وسوریه جهان را تکان داد وازجانب دیگرنشر راپورهیأت مجلس سنای ایالات متحده درمورد شکنجه در زندانهای مخفی CIAباعث اعتراض وسیع ودرخواست محاکمۀ مسؤلین شکنجه های CIA توسط سازمانهای حقوق بشرشده است. حقوق بشر درکشورما افغانستان نیزحالت بهتر از سال پار ندارد. در بعضی ساحات نقض حقوق بشربا قساوت وبیرحمی بیشترادامه دارد. روزجهانی حقوق بشر امسال تحت نام ” حقوق بشر ۳۶۵” تجلیل میگردد.

Lees meer

پس چه کسی مسؤلیت قتل عام درمیدان والیبال پکتیکا را بدوش دارد؟

۳۰ نومبر۲۰۱۴

امسال برای مردم افغانستان سال خونینی بود. بیش از پنجهزارفرد ملکی صرف درشش ماه اول ۲۰۱۴ قربانی جنایات جنگی شده اند. درنیمأ دوم ۲۰۱۴ نیز شاهد جنایات هولناکی علیه مردم ملکی بودیم. به تعقیب نسل کشی عده ای ازهموطنان ما درولایت غور وقتل عام مردم  بازار ارگون، هفتۀ گذشته به اثریک حملۀ انتحاری درتجمع انبوعی از مردم ولایت پکتیا درقریۀ غیبی خیل ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا ۵۷ نفرشهید وهفتاد نفردیګرشدیدأ زخمی شدند. این حمله را ملل متحد، کمیتۀ بین المللی المپیک، ایالات متحده ، روسیه، چین، جاپان و حتی پاکستان مورد تقبیح قرارداده محکوم

Lees meer