فراخوان کنفرانس ” افغانستان بعد از 2014 “

بررسی گذشته و نگاهی به آینده

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا(فارو) از سال 1999 به این طرف هر سال یک کنفرانس بین المللی را در رابطۀ مبرمترین مسایل و معضلات افغانستان برگذار کرده است.فعالین سیاسی،فرهنگی ،حقوقی و شخصیت های اکادمیک از افغانستان،کانادا،امریکا و سرتاسر اروپا درین کنفرانس ها اشتراک ورزیده اند.کنفرانس فعلی نیز ادامۀ کنفرانس های سالانۀ فدراسیون است .

افغانستان کنونی در وضعیت مبهم و فساد آفرین سیر می کند. گراف بدبختی و تباهی هر لحظه بسوی بالا میرود. کنفرانس ” افغانستان بعد از 2014 ”  بخاطری برگذار میگردد تا از یک سو معضلات سیاسی،اقتصادی،حقوقی و اجتماعی را

Lees meer

نقشی که پارلمان باید درمحوخشونت علیه زنان داشته باشد!

01-12-2013

بمناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان

اسامبلۀ عممومی مؤسسۀ ملل متحد طی قطعنامۀ مؤرخ 17 دسمبر1999 شماره 134/ 54، تاریخ 25  نومبر را روزجهانی محوخشونت علیه زنان اعلان کرده است. هدف ازبرگزاری این روزجهانی بلند بردن سطح آگاهی مردم ازین حقیقت است که در جهان امروز نیززنان قربانی تجاوزجنسی، خشونت خانوادگی وسایر انواع خشونت اند. علاوتأ با برگزاری این روز مؤسسۀ ملل متحد میخواهد این واقعیت را برجسته سازد که اندازه وانواع این خشونت ها معمولأ از انظارعمومی پنهان میمانند. موضوع تعین شده توسط منشی عمومی ملل متحد برای کمپاین ” متحد شوید به خشونت علیه زنان خاتمه دهید!” درسال …

Lees meer