حقوق سیاسی، منجمله حق انتخاب وحق کاندید شدن افغان های برون مرزی مسلم است

4 نومبر2013

 

با نزدیک شدن تأریخ اتنخابات در کشورعزیز ما افغانستان، بحث های در مورد حقوق سیاسی اتباع افغان های خارج کشوراعم از آنانیکه حالت مهاجر داشته ویا آنهایکه وضعیت مقیم تقریباً دائمی در آن کشورها را دارند، مطرح   است .

نظام حقوقی وقانونی حاکم بر کشور ما مبین این حقیقت است که تمام افغانهای برون مرزی در هر حالتی که هستند، یعنی مهاجر، پناهنده ویا دارندۀ تابعیت دولت دومی ، در صورتی که تابعیت افغانی خود را حفظ کرده باشند، اتباع افغانستان محسوب میشوند و از تمام حقوقی مستفید میشوند که یک تبعۀ افغانستان داراست، تنها آنانیکه براساس حکم …

Lees meer