لیست پنجهزارقربانی، مشت نمونۀ خروار

19-09-2013

امروزلوی څارنوالی هالند به افشأ وانتشار لیست نامهای پنجهزاراعدامی سیاسی سالهای 1357 و1358 پرداخت. این لیست را پولیس ملی هالند یکسال قبل درجریان تحقیقات در مورد جنایات جنگی امان الله (ع) مدیرتحقیق دراگسا، کام، خاد وواد ، ازیک زن افغان 93 ساله مقیم هامبورگ آلمان بدست آورده است. زن 93 سالۀ که این لیست را نگهداری میکرد، اظهار نموده که لیست مذکورتوسط داکتر آرماکورا نمایندۀ ملل متحد برای حقوق بشربه وی تسلیم داده شده بود. غرض از انتشاراین لیست ونشریکتعداد زیاد مکاتیب واستعلامهای انتقال ونگهداری زندانیان سیاسی را نمایندۀ څارنوالی هالند درتلویزیون این کشورچنین توزیع کرد: ” دادن معلومات …

Lees meer