افرادملکی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان!

مصوبۀ شماره 2096 سال 2013 شورای امنیت ملل متحد یوناما را مؤظف به ارزیابی وگزارشدهی شش ماهه ازچگونگی وضع افراد ملکی درجریان جنگ کنونی افغانستان مکلف ساخته است. به اساس این مصوبه، یوناما گزارش جدیدی رادر مورد تعداد وعوامل تلفات ملکی نیمۀ اول سال 2013 تهیه ونشرنمودند. این گزارش حاکی از آنست که تعداد کشته ها وزخمیهای ناشی ازفعالیت جنگی جوانب مختلف جنگ کنونی افغانستان ازدیاد بیسابقه یافته است. مطابق این گزارش تعداد کشته ها صرف طی شش ماه اول سال 2013 بیش از2533 فردملکی وتعداد زخمیها طی همین دوره به 1319 فرد ملکی رسیده است. درحالیکه درتمام سال 2012 …

Lees meer