اطلاعیۀ تظاهرات 8 جون

هموطنان عزیز!

 

چنانچه اطلاع دارید قانون منع خشونت علیۀ زنان ازطرف پارلمان افغانستان بحالت تعلیق درآمده وبرخی حلقات ضدزن در داخل وخارج پارلمان خواستارحذف ضروری ترین مواد این قانون اند. در داخل کشورعلما، دانشمندان، جامعۀ مدنی، سازمانهای دفاع از حقوق بشربا حرکات اعتراضی خواستارتصویب  عاجل وبدون تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان شدند. به همین سلسله فارو ضمن نامۀ سرگشاده به وکلای معترض به این قانون ازمتن قانون دفاع نموده خواستارتصویب عاجل وکامل این قانون شد. قراراست بتاریخ 8 جون سال جاری در برخی از کشورهای اروپائی منجمله درهالند علیه بلاک شدن این قانون توسط ولسی جرگه تظاهرات صورت میگیرد.

Lees meer