روزبین المللی زنان درسایۀ خشونت علیۀ زنان

 

Date: 08 / March 2013

اعلامیه

اگرموقعیت کنونی زنان کشور ما را با وضع آنان در دوران طالبان وحکومت تنظیمی سالهای هفتاد هجری شمسی مقایسه کنیم، متوجه انکشاف مثبت در ساحۀ تعلیم وتربیۀ دختران افغان و توسعۀ حقوق آنها در متن قوانین میشویم. ولی آزادیها وحقوق که درقانون اساسی برای زنان پیشبینی شده اند، تأثیرعملی بسیار محدود دارند. آزادیهای سیاسی زنان درمحدودۀ حلقات نمایشی باقی مانده است. با درنظرداشت ترکیب کنونی قوای سه گانۀ دولت وعقایدسیاسی اپوزسیون رسمی واپوزیسیون مسلح  امیدی برای کاروسیع ودوامدار برای تأمین سهمگیری واقعی زنان در زندگی سیاسی واقتصادی جامعه موجود نیست. حتی همین امکانات مثبت …

Lees meer

قیام مردمی ٢٤حوت هرات ازدیدبازماندگان شهدا

 

Date: 16 March 2013

قیام پرشکوه 24 حوت 1357 هرات علیۀ رژیم تحت الحمایۀ شوروی  ومظالم حزب دموکراتیک خلق افغانستان وتروردولتی وحشتناک تظاهرکنندگان توسط رژیم تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق، حادثۀ فراموش نشدنی درتاریخ افغانستان است. قیام که بتاریخ 22 حوت ازولسوالی هاشروع شد الی 24 حوت تدریجأ تمام شهر را فراگرفت. انگیزۀ ان قیام اعتراض مردم به موجودیت یک رژیم جباروتحت الحمایۀ روسها بود. قرار اظهارات شهود عینی، این قیام کاملأ خودجوش، فاقد رهبری واقعی وفاقد هرگونه پشتیبانی خارجی بود. کشتاربربرمنشانۀ تظاهرکنندگان به فرمان منشی کمیتۀ ولایتی حزب و شخص والی هرات توسط افسران حزبی اردو، پولیس واعضای ملکی …

Lees meer

اول حمل، روزبین المللی علیه راسیسم وتبعیض

 

21 MARCH

International Day against Racism and Discrimination

بتاریخ 21 مارچ سال 1960، دولت متکی بر اپارتاید افریقای جنوبی با حملۀ مسلحانه برتظاهرکنندگان که برای ابرازاعتراض علیه اپارتاید وتبعیض نژادی گردهم آمده بودند، 69 نفربشمول زنان وکودکان را کشت وبیش از 180 نفر را زخمی

ساخت. روزبعدی، دولت حالت فوق العاده را اعلان کرد وبیش از بیست هزار نفر را زندانی ساخت. ازهمان سال به بعد، 21 مارچ بحیث روزبین المللی علیه راسیسم وتبعیض تجلیل میشود.

 

اکنون اپارتایدبشکل پالیسی دولتی در جهان موجود نیست. ولی مظاهرراسیسم وتبعیض نه تنها در افریقای جنوبی، بلکه دربسیاری کشورهای جهان بیدادمیکند. بخصوص مهاجرین وپناهندگان

Lees meer

براعدام مهاجرین بیدفاع افغان در ایران اعتراض کنیم!

30 مارچ 2013

چندی قبل وزارت خارجه افغانستان به تعقیب تلاشهای دیپلماتیک درسطح بالا اعلان کرد که دولت ایران موافقه نموده است تا تطبیق اعدام افغانها را به حالت تعلیق درآورد.  درعمل ایران به اعدام افغانها ادامه داد. وکلای ولسی جرگه، حکومت افغانستان وکمیساری عالی مهاجران ملل متحد نیزادامۀ اعدام زندانیان افغان را تأئید کرده اند.

ایران با نادیده گرفتن تقاضا های رسمی ورسانه ای حکومت افغانستان ویوناما سلسلۀ اعدام زندانیان افغان را قطع نکرده است. طبق اظهارات مؤرخ 23/1/1392عبدالسلام قاضی زاده وکیل هرات در ولسی جرگه چهل وپنج افغان در طی سه روز(20 الی 22 حمل) درطیبات اعدام واجسادشان …

Lees meer