اصطلاح “منافع ملی” بایدرسمأ تعریف گردد!

7–10- 2012

چندی قبل ریاست عمومی امنیت ملی اعلان کرد که قوت های امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان قابلیت دفاع کامل ازکشور را دارند واگرکسی درین موضوع شک داشته باشد، یا آدم بیخبراست ویا تحت تأثیرسازمانهای استخباراتی منطقه قرار دارد. امنیت ملی اضافه نمودکه تبلیغ عدم آمادگی کامل قوای امنیتی …مخالف “منافع ملی ” میباشد. متعاقبأ آقای فهیم حین معرفی سه نفربحیث کاندیدوزایران ازولسی جرگه خواست تا در مورداین کاندیدان  با درنظرداشت “منافع ملی” تصمیم بگیرند. ووکلا با استفاده از اصطلاح جادویی “منافع ملی”  ودر واقع بخاطری که توسط “مارشال” تطمیع شده بودند، به بسم الله خان صلب اعتمادشده درپست بالاتر(وزارت …

Lees meer