خاطرۀ اسقلال وجنبش امانی گیرا تر ازسال پار است!

Date: 20 August  2012

اعلامیه

نودوسومین سالگرداسترداد استقلال افقانستان  امسال در شرایطی تجلیل شدکه کشور ما آماج حملات بیشرمانه توسط تروریسم دولتی ازدو کشوراسلامی همجواریعنی پاکستان وایران میباشد. درچنین روزها که پاکستان برای تبدیل  مجدد افقانستان به  مرکزپایگاه های تروریستی نقشه کشیده وولایات کنر، نورستان وننگرهار را مورد تجاوزمستقیم نظامی قرارمیدهد ولی  دولت بی ارادۀ کابل وحامیان مطلب آشنایش صرفأ به نمایشات مطبوعاتی اکتفا میکند، ضرورت افغانستان به زمامداری از تیپ مرحوم  شاه امان الله  خان غازی  ویارانش بیشتر از پیش آشکارمیگردد.

 

 

درشرایطی که  حکومت فاشیستی ایران   هجوم فرهنگی ده سالۀ خود رابا تجاوزنظامی از طریق دادن  تعلیم واسلحۀ پیشرفتۀ …

Lees meer