کرزی ووداع با مصلحت گرایی

24-06-2012

اعلامیه

در آستانۀ کنفرانس توکیو آقای کرزی نشت فوق العادۀ سران سه قوه را فرا خواندتا درحضورآنها  با مصلحتگرائی در رابطه با فساد اداری وداع کند. بگذار نخست به جوانب مثبت این نشست وبیانیۀ کرزی دران اشاره کنیم. متعاقبأ میپردازیم به تحلیل مختصراثرات آن.

 

–         مبارزه جدی با فساد اداری از پیش شرط های اصلی جامعه جهانی در زمینه ادامه کمک های مالی به افغانستان به شمار می رود. به دلیل فساد گسترده اداری، شماری از کشورهای جهان هشدار داده اند که در صورت عدم مبارزه جدی با فساد، کمک های خود به افغانستان را قطع خواهند کرد. اگر …

Lees meer