مسوولین سرکوب قیام مردمی سوم حوت دردولت افغانستان وسیعأ نفوذ کرده اند!

 

اعلامیه

فبروری 2012

عکس العمل مردم افغانستان در مقابل سانحۀ اشغال افغانستان توسط ارتش روس بسیارصریح ومستقیم بود.  هنوز دوماه ازسیاهروز شش جدی نگذشته بود که قیام متحدانۀ مردم پایتخت افغانستان در برابر اشغالگران روس، کاخ کریملین را به لرزه دراورد.

 

فرارسیدن سوم حوت برای آنعده ازمردم افغانستان که شاهد این  روز پرافتخاربوده اند ویا ازوالدین خود داستان افتخارآفرین ودر عین حال غم انگیزسوم حوت را شنیده اند، بیاد آورجواب رد ودندان شکن مردم افغانستان به قوای اشغالگرروس وپیک بیمقدار شان  ببرک کارمل است. دومیلیون شهروند کابل ازبام خانه های شان نهرۀ الله اکبر ومرگ برشوروی را سردادند. صدها هزارمرد

Lees meer

کتمان تاریخ چهاردهۀ اخیرخیانت به کودکان افغان است!

اعلامیه

17– 02- 2012

آگاهی از تاریخ کشور متبوع حق هر شهروند افغانستان است. بدون شناختن تاریخ کشور، شناخت از خود وشناخت از جهان برای برای یک فرد نا ممکن میباشد . حذف قسمتی از تاریخ از کتب درسی مکاتب یکی از طرفه اقداماتیست که در دورۀ حکومت کرزی اتفاق می افتد. درگذشته ها تاریخ مسخ میشد ویا به نفع اشرافیت حاکم تحریف میگردید.

ولی حذف قسمتی از تاریخ حرکت بیسابقۀ ایست که جزکوشش برای فرار از عدالت و ترس ازواقعیت نام دیگری بران صدق نمیکند. حلقات حاکم فعلی از عدالت ترس داشتند وبا تصویب منشور منفور عفو عدالت را

Lees meer