آنچه افغانستان به آن نیازدارد، فدرالیسم نیست!

15 Januari 2012

اعلامیه

 

بحث بر این موضوع که کدام سیستم حکومتداری برای یک کشورمناسب است، اگردریک چوکات علمی-تخقیقی باشد ویا درمورد یک کشورجدید التشکیل از طرف اهل خبره صورت گیرد، امر کاملأ مجاز است. این بحث حتی در روزهای بعد ازسقوط طالبان به اندازۀ امروز تهوع آورنبود. قبل ازآغازبازسازی دستگاه دولتی افغانستان نیزدرمحافل غربی این بحث مطرح گردید. صدراعظم فعلی انگلیس David Cammeron که آنزمان عضو پارلمان بود، در مقالۀ تحت عنوان “نقشی برای فدرالیسم در افغانستان” ازفدرالی ساختن افغانستان دفاع نمود.

عدۀ از نویسندگان پاکستانی الاصل که درغرب زندگی میکنند وپیوسته برای پالسی توسعه طلبانۀ اردوی پاکستان در …

Lees meer