کنفرانس بین المللی از بُن تا بُن

۴ دسمبر ۲۰۱۱

ده سال اغماض خواستهای مردم افغانستان

قطعنامه

بتاریخ ۴دسامبر سال ۲۰۱۱  بیش از یکصد و پنجاه نفر از نمایندگان سازمانها و نهاد های کلتوری ، اجتماعی و سیاسی از کشور های آلمان، هالند، سویدن، انگلستان، فرانسه، اطریش، ناروی ، اسپانیا ،امریکا و افغانستان در تالار(هوتل AZK) شهر بُن آلمان درکنفرانس بین المللی از بُن تا بُن اشتراک نمودند.

کنفرانس با سخنرانی افتتاحیۀ محترمه نجلا واسعی رئیسۀ فارو آغازیافت. رئیسۀ فدراسیون بعد ازارزیابی وضع کشوردر فاصلۀ دوکنفرانس بُن وفعالیتها ومواضع فاروطی این دوره، علت برگزاری کنفرانس موازی به کنفرانس بُن را چنین توضیح نمود: “طی دهسال گذشته به …

Lees meer