عقب نشینی اخیر امریکا در برابرISI بی اعتنائی به آلام مردم افغانستان است!

Date: 03 / نومبر /2011

اعلامیه

بتاریخ 22 سپتمبر 2011 جنرال مایک مولن لوی درستیزآنزمان ایالات متحدۀ امریکا با اظهاراین واقعیت که ” شبکۀ حقانی بازوی نامرعی استخبارات پاکستان واردوی این کشوربوده استخبارات نظامی پاکستان درعملیات های اخیربالای اهداف امریکایی از شبکۀ حقانی  پشتیبانی کرده است.´ سکوت مرگبارقصرسفید درمورد دخالت آشکاراردوی پاکستان درتجهیز، تمویل وتعلیم  طالبان، منجمله شبکۀ حقانی، را برای همیشه شکستاند. کانگرس امریکا را این اظهارات به عکس العمل شدیدتا حد تعلیق تطبیق معاهدات همکاریهای اقتصادی و نظامی با پاکستان واداشت. این انتظار بوجود آمدکه بعد ازین اظهارات بلند ترین مقام نظامی امریکا،  لابیستهای استخدام شده توسط ISI …

Lees meer

حروف در موسیقی و مصرع های آزاد

( نویسنده : نجیب سخی )

« صائب دو چیزبشکند قدر شعررا ـــ تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس »

در موسیقی حرف به مفهوم تحت الفظی کلمه وجود ندارد ، در عوض آوازها هستند که این نقش را ایفا مینمایند ؛ لهذا نغمه های موسیقی قبل از آنکه در قید وزن بیایند ، در هر زبانی زمینۀ پذیرش دارند ؛ پس هرگاه در مورد حرف صحبت میکنیم در موسیقی ، در واقعیت در مورد صدای حرف سخن گفته ایم ؛ بنآ تعریف حرف در موسیقی چنین است : « حرف در موسیقی عبارت از یک آواز تلفظ شده است

Lees meer