ورشکستگی پارلمان وتراژیدی سیمین بارکزی

12 اکتوبر2011

اعلامیه

پارلمان کنونی افغانستان بشمول دورۀ اول، یک پارلمان مصلحتی است که شالودۀ آن نه بر مبنای ضرورت  وشرایط عینی افغانستان بلکه بر مبنای نیازافکارعامۀ کشورهای غربی دخیل در مسایل افغانستان شکل گرفته است. علاقمندی ملل متحد وکشورهای ناتو به موجودیت پارلمان درپهلوی قوۀ اجرائیه وقضاییه نیز از همینجا سرچشمه میگیرد. والی هرانسان عاقل فهمیده میتواند که در یک کشورنا امن که نیمی ازمرمش توسط طالبان ونیم دیگر توسط جنگسالاران گروگان گرفته شده اند، برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ناممکن میباشد.

غربیها چنین استدلال میکنند که یک انتخابات بد بهتر ازدیکتاتوری است. وضعیت کنونی پارلمان افغانستان نشان میدهد که …

Lees meer

افغانستان ده سال بعد ازحملۀ قوای ائتلاف

اکتوبر 8 – 2011

هفتم اکتوبرسال 2011 دهمین سالروزنخستین حملات قوای ائتلاف بالای افغانستان تحت سلطۀ دیکتاتوری عقبگرای طالبان بود. حملات ائتلاف با شعارنابودسازی تروریسم وجنگسالاری وکمک به مردم افغانستان در ایجاد یک حاکمیت انتخابی و متکی برحاکمیت قانون آغازیافت. به همین جهت مردم خسته شده ازجنگ دونیم دهه (مقاومت علیه تجاوزروسها ودورۀ جنگهای داخلی تنظیمها وطالبان) برخلاف عنعنۀ شناخته شدۀ خود موجودیت قوای خارجی را مؤقتأ تحمل کردند زیرا فکر میکردند غرب به رهبری امریکا به وعده های خود وفا میکنند.

خوشبینی مردم به وعده های غرب زیاد دوام نکرد. زمانیکه مردم با چشمان حبرت زده ملیشیای ائتلاف شمال …

Lees meer