القاعدۀ کماکان درپناه پاکستان و ایران

(20 می 2011)

 

القاعده شبکه ایست از سازمانهای که برمبنای برداشت متحجروعقبگرایانه ازمتون اسلامی در کشورهای اسلامی ایجاد گردیده  وبا هدف مسلط شدن ائدیولوژی شان برجهان با استفاده ازشیوه های مملوازخشونت افراطی وتهدید وارعاب مردم در سرتاسرجهان فعال اند.ISI   و بکمک مالی، سیاسی واستخباراتی امریکا وانگلیس وبا استفاده ازکارروائی های CIA   وMI6   جامۀ ائدیولوژیک (جنگ اسلام باکمونیسم) پوشانیده شد تا منافع پاکستان، غرب وچین برمصالح مردم افغانستان تقدم یابد.

کشورهای عرب که ازمزاحمت دهشتگران داخلی نوع بن لادن رنج میبردند، بکمک CIA   عناصرماجراجوی خودرا به پاکستان صادرنمودند.  ISI   توانست ازآنها درخدمت اهداف پاکستان ومتحدین استفاده کند. برای اعراب که بدینمنوال …

Lees meer