علل عقب نشینی های پیهم حکومت کرزی از موضع قبلی اش درقسمت آزادی بیان!

با وصف خشونت آشکارمقامات دولتی محلی وسایرجنگسالاران علیه ژورنالیستان افغان، آزادی بیان یک دست آوردغیر قابل انکارادارۀ انتقالی بودکه حکومات تحت رهبری کرزی آنرا ولو بشکل محدودتر ادامه دادند. از زمانیکه کابینۀ جدید کرزی بکار آغاز نموده است، عقب نشینی ها در ساحۀ آزادی بیان بصورت مسلسل وسیستماتیک طرح وعملی میگردد. سانسور انترنت گام جدیدیست درین راستا.

سانسوروسیله ایست که معمولأ دولتها ی ضعیف برای طولانی شدن عمر خویش از آن استفاده میکنند. برای تفکیک سانسورمحدود ومؤقتی از سانسورمتمایل به اختناق باید به معیارهای که بر مبنای آن سانسور عملی میگردد، مراجعه نمود. معیارهای سانسور حکومت کنونی را دو وزیرمجری …

Lees meer

علل عقب نشینی های پیهم حکومت کرزی از موضع قبلی اش درقسمت آزادی بیان

با وصف خشونت آشکارمقامات دولتی محلی وسایرجنگسالاران علیه ژورنالیستان افغان، آزادی بیان یک دست آوردغیر قابل انکارادارۀ انتقالی بودکه حکومات تحت رهبری کرزی آنرا ولو بشکل محدودتر ادامه دادند. از زمانیکه کابینۀ جدید کرزی بکار آغاز نموده است، عقب نشینی ها در ساحۀ آزادی بیان بصورت مسلسل وسیستماتیک طرح وعملی میگردد. سانسور انترنت گام جدیدیست درین راستا.

 

سانسوروسیله ایست که معمولأ دولتها ی ضعیف برای طولانی شدن عمر خویش از آن استفاده میکنند. برای تفکیک سانسورمحدود ومؤقتی از سانسورمتمایل به اختناق باید به معیارهای که بر مبنای آن سانسور عملی میگردد، مراجعه نمود. معیارهای سانسور حکومت کنونی را دو

Lees meer

افغانستان درسال 2010

هالند، 3 جنوری 2011

افغانستان سال 2010 را در حالی به عقب گذاشت که موقعیت این کشورازلحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حکومتداری وحقوق بشری تغیراتی را تجربه نموده ولی متأسفانه نمیتوان ازبهبود اوضاع صحبت نمود.   باید اضافه نمود که این حالت با درنظراشت ترکیب حکومت کرزی وبرخی عملکردهای حامیان خارجی اش، غیرمنتظره هم نبود. بگذارتحولات مذکور رادرچند پراگراف جداگانه جمعبندی کنیم:

 

موافقتنامۀ لزبن با تدوین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یکی ازتحولات مهم سال 2010 را تشکیل میدهد. خروج قوای خارجی که اصولأ آرزوی هرافغان را تشکیل میدهد، اکنون با نگرانیهای جدی همراه است. چه نیروهای امنیتی افغانستان ازلحاظ …

Lees meer