طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است

15 اگست 2010

جاهلانه ترین وظالمانه ترین راه حلی که تا اکنون برای مشکلات ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان طی دوسال اخیر ارایه شده است، طرح رابرت بلک ویل، سفیرسابق ایالات متحدۀ امریکا درهندوستان است. بلک ویل بتاریخ 5 اگست سال جاری طرحی پیشنهادنمود که بموجب آن جنوب افغانستان به طالبان واگذارگردد ونام آن پشتونستان گذاشته شود. تمام نیرو وامکانات برای تأمین ثبات به پایتخت وشمال متمرکز گردد. حملات طیارات بی پیلوت و قوای خاص بالای جنوب وشرق ادامه یاید. متعاقب انتشار این نظر در مطبوعات، موج بزرگی ازانتقاد واعتراض برین طرح ازجانب افغانها وبرخی صاحبنظران امور منطقه (چون کونهالینان …

Lees meer