سالروزسوم حوت، روزنفرین برحامیان منشورننگین عفو جانیان

کارمل بعد ازتکیه زدن بر مسند شاه شجاع مسوولیت قتل عام فعالین سیاسی، افراد متنفذ مذهبی واجتماعی وسایرشهروندان افغان طی مرحلۀ نخست فاجعۀ ثور را به حفیظ الله امین ودرضمن امین را به استخبارات امریکا نسبت داد، تا روسیاهی این دوران را ازچهرۀ حزب خود واتحاد شوروی سابق بزداید. درحالیکه قصاب شناخته شدۀ آن دروران اسدالله سروری رییس اگسا همراه با کارمل دررکاب قوای اشغالگرروس داخل افغانستان گردیده درپست معاونت صدراعظم تقرریافت. کارمل ادعا نمود که به سنت آدم کشی حزب خود ادامه نمیدهد وبه آزادی بیان واجتماعات احترام میگذارد.  تظا هرات سوم حوت مردم کابل به مردم افغانستان وجهان …

Lees meer

نظرکوتاه به کارکردهای سه ساله پارلمان افغانستان

لیدن 6 فبروری 2009

اعلامیه

درین روزها پارلمان افغانستان واردچهارمین سال فعالیت خویش شد. بدین مناسبت خواستیم نظری به ارمغان سه سال گذشته پارلمان بیاندازیم وبه صفحه انترنتی پارلمان (www.parliament.af  ) مراجعه کر دیم. 

متأسفانه چیزی زیادی بدست نیامد. نمیدانیم که مسوول صفحه انترنتی پارلمان نیزبا پیروی از وکلا صرف ماه یکباروآنهم در روزتوزیع معاشات به پارلمان می آید ویا اینکه چیزقابل ملاحظه برای نشروجود ندارد. صرف گزارش فعالیتهای سال اول را میتوان درصفحه انترنتی دریافت. بنابرین باید برای دستیابی به کارکرد پارلمان طی سه سال گذشته به سایرآرشیف ها مراجعه میکردیم. برمبنای منابع موجود اولویتهای کاری پارلمان طی

Lees meer

پرویز کامبخش باید آزاد گردد

 
 24 جنوری 2007 

فدراسیون سازمانھای پناھندگان افغانھا در اروپا (فارو ) صدور حکم اعدام آقای پرویز کامبخش محصل سال سوم دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ و روزنامه نگار را که از طرف محمکه بلخ… 
 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/Parwiz%20kambakhsh.pdf|650|100%}
 
 
Lees meer

ترس از حقیقت حکومت کرزی را به نقض آشکاراصول قانون اساسی که خود تدوین کرده، کشانده است


29 جولای 2008 
به سلسلۀ سرکوب کارکنان رسانه ھای غیردولتی، چندی قبل شاھد آن بودیم که پرویزکامبخش ژورنالیست جوان درولایت بلخ زندانی گردیده وتحت شکنجه سلامت روانی خود را از دست داد. با این وصف حکام ولایت بلخ ویرا به اعدام محکوم کردند وصرف تحت فشارشدید بین المللی به کابل آورده شد.

 
{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/declaration_tars.pdf|650|100%}
 
 
 
 
 
Lees meer

تا ناوقت نشده به طرح قانون احیأ امر بالمعروف اعتراض کنیم

 
لیدن 7 سپتمبر 2008 

ماه ھا قبل طرح قانونی که مطابق آن آزادی شھروندان در انتخاب لباس، موسیقی، پروگرام تلویزیون وغیره غضب میگردد و فرد در عملکرد روزمرۀ خویش تحت نظارت یک ادارۀ ھمسان با امر بالمعروف طالبان … 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_declaration_on_amre_belmarof.pdf|650|100%}
Lees meer

بیست سال حبس بخاطریک اتهام واهی وثابت نشده؟ کامبخش بیگناه است

لیدن 21 اکتوبر 2008 

با تعجب اطلاع یافتیم که امروز محکمۀ استیناف ولایت کابل پرویز کامبخش را به اساس اتھام واھی وثابت نشدۀ که ساخته وپرداختۀ ریاست امنیت ملی ولایت بلخ است به بیست سال حبس تنفیذی محکوم …

 

{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/elamia_21oct.pdf|650|100%}
 
 

Lees meer

خانواده های قربانیان بایدبردسیسۀ رهایی سروری اعتراض کنند

 
  لیدن 24 اکتوبر 2008


ماه های جوزا وسرطان 1357 را بیاد آوریم.  کودتای بدفرجام ثوربه تعقیب موفقیت نظامی میخواست کنترول اوضاع کشور را بدست بگیرد. رژیم کودتا میدانست کھ از پشتیبانی مردم افغانستان … 
 
{pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/elamia_24oct.pdf|650|100%}

Lees meer

پریکړه لیک “د هیواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخیستلو څرنګوالي” په هکله نړېوال کنفرانس

 
 لیدن-22 د سمبر 2008

په اروپا کې مېشتوکډوالو د تولنوفدراسیون (FAROE) د خپلو کلنیو کنفرانسونو په لړی کې، د ۲۰۰۸م میلادي کال خپل کنفرانس لپاره د هیواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخیستلو څرنګوالې موضوع غوره کړې وه. 

 
 {pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_conference_2008_Pashto_final_declaration.pdf|650|100%}

Lees meer

قطعنامه کنفرانس بین المللی “چگونگی سهمگیری مردم در آبادانی کشور”

 
 لیدن-22 د سمبر 2008


فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا (FAROE)  به سلسلۀ تدویر کنفرانس های سالانه، کنفرانس سال 2008 میلادی خود را به چگونگی سهمگیری مردم در امر بازسازی کشور اختصاص داد. 
 
 {pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_conference_2008_Dari_final_declaration.pdf|650|100%}

Lees meer