لیست سازمانهای عضو فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

اسم فرد رابط : محترم وحید واسعی

اسم سازمان عضو: انجمن کلتوری افغانها درکانادا

محل مرکزیت سازمان : Canada, Toronto

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم داودرفیق

اسم سازمان عضو: عدۀ از شخصیتهای اکادمیک در انگلستان

محل مرکزیت سازمان : United Kingdom, Glascow

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترم عظیم احمدی

اسم سازمان عضو: شورای هماهنگی پناهندگان افغان در هالند

محل مرکزیت سازمان : The Netherlands, Vlissingen

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط : محترمه پروین گردیزی

اسم سازمان عضو: انجمن زنان دموکرات

محل مرکزیت سازمان : Germany Bonn

آدرس ایمیل :


اسم فرد رابط :

Lees meer