سازمان های عضو

مؤسسه علیجان اسم فرد رابط : انجنیرا.ر. شیرزاد محل مرکزیت سازمان : Zandam آدرس ایمیل : ashirzad@hotmail.com

انجمن افغانان مقیم هالند(هما – VAN)

اسم فرد رابط : محترم ق. عثمانی محل مرکزیت سازمان : Leiden آدرس ایمیل : van_afganen@hotmail.com

کمیتۀ افغانستان هالند اسم فرد رابط : محترم علی دلیری محل مرکزیت سازمان

: Heerlen آدرس : http://www.stichtingscan.com موسسۀ مساعدت به افغانستان اسم فرد رابط : محترم س. شیرزاد محل مرکزیت سازمان : Zeewoulde آدرس ایمیل : hsherzad@hotmail.com

مرکزکلتوری افغانها در هالند اسم فرد رابط : محترم غ.م. یاری محل مرکزیت سازمان : Emmeloord آدرس ایمیل : gholamyari@hotmail.com

بنیادفرهنگ وجامعۀ مدنی برای رشدجوانان اسم فرد رابط : محترم س.ن. وحدت محل مرکزیت سازمان : Bergen op Zoom آدرس ایمیل : sn_wahdat@hotmail.com انجمن زنان افغان (رابعۀ بلخی) اسم فرد رابط : محترمه هاشمی محل مرکزیت سازمان

: Leiden آدرس ایمیل : vav_rib@yahoo.com انجمن زنان دموکرات اسم فرد رابط : محترمه پروین گردیزی محل مرکزیت سازمان : Germany Bonn آدرس ایمیل :

انجمن ادبی راه اسم فرد رابط : محترم فاروق فارانی محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt آدرس ایمیل :

جمعی از افغانهای مقیم وین اسم فرد رابط : محترم داکترغروال محل مرکزیت سازمان : َAustria, Wien آدرس ایمیل:

دملی اړیکو کمسیون اسم فرد رابط : محترم فضل کریم وردک محل مرکزیت سازمان : Canada آدرس ایمیل

په هانوورکی دافغانو ټولنه اسم فرد رابط : محترم شکورخرم خیل محل مرکزیت سازمان : Germany, Hannover آدرس ایمیل


په بلجیم کی دافغانانو ټولنه اسم فرد رابط : محترم وحیدشیرزاد محل مرکزیت سازمان : Belgium, Brussels آدرس ایمیل :

کمیسیون تماس ملی اسم فرد رابط : محترم زمانگل دهاتی محل مرکزیت سازمان : Hamburg Germany, آدرس ایمیل :
زنان وحقوق بشر اسم فرد رابط : محترمه فریده احمدی محل مرکزیت سازمان : Norway, Oslo آدرس ایمیل :

کمیتۀ همبستگی با مردم افغانستان اسم فرد رابط : محترم غنی اتمر محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt آدرس ایمیل :


په لندن کی دفغانانوټولنه اسم فرد رابط : محترم فهیم وردک محل مرکزیت سازمان : London, United Kingdom آدرس ایمیل :


افغانهای مقیم سویدن اسم فرد رابط : محترم داکترویس جلالزاده محل مرکزیت سازمان : Madrid, Sweden آدرس ایمیل :

انجمن ادبی راه اسم فرد رابط : محترم مسعود قانع محل مرکزیت سازمان Germany, Koln آدرس ایمیل :

انجمن زنان دموکرات اسم فرد رابط : محترمه پروین گردیزی محل مرکزیت سازمان : Germany Bonn آدرس ایمیل :

انجمن ادبی راه اسم فرد رابط : محترم فاروق فارانی محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt آدرس ایمیل :

جمعی از افغانهای مقیم وین اسم فرد رابط : محترم داکترغروال محل مرکزیت سازمان : َAustria, Wien آدرس ایمیل:

گروپ فارو در هسن اسم فرد رابط : محترم فیضی محل مرکزیت سازمان :Essen Germany, آدرس ایمیل :

گروپ افغانهای مقیم بن اسم فرد رابط : محترم داکترعزیزگردیزی محل مرکزیت سازمان :Bonn Germany, آدرس ایمیل :

جمعی از دانشمندان افغان درآلمان محترم داکترحنان روستایی محل مرکزیت سازمان: Germany, Bremen آدرس ایمیل :

موسسه کمک بشری به افغانستان اسم فرد رابط : محترم نذیر محل مرکزیت سازمان : Groningen آدرس ایمیل: azim_nazir1@yahoo.comفعالین برای حقوق زنان اسم فرد رابط : محترمه ب. احمدی محل مرکزیت سازمان : Breda آدرس ایمیل : Ahmadi91@zonnet.netانجمن کلتوری افغانها درفلسنگن اسم فرد رابط : محترم ع. احمدی محل مرکزیت سازمان : Vlissingen آدرس ایمیل :
انجمن هنرمندان افغانستان درهالند اسم فرد رابط : محترم نصیربشیر محل مرکزیت سازمان : Maarssen ایمیل : abdulnasirbashir@hotmail.com

انجمن کلتوری افغانها دروادنکسفین اسم فرد رابط : انجنیرصمدقادر محل مرکزیت سازمان : وادنکسفین آدرس ایمیل :  amadqader@hotmail.com

انجمن انجنیران وتخنیکران افغان اسم فرد رابط : انجنیرنجیب اوژن محل مرکزیت سازمان : Utrecht آدرس ایمیل : ashirzad@hotmail.com

مؤسسۀ هماهنگی زنان افغان (بی بی مهرو) اسم فرد رابط : محترمه ل. ولی محل مرکزیت سازمان : Den Haag آدرس ایمیل : lonawali67@hotmail.com

مؤسسۀ این سینا (آموزش زبان وکلتور) اسم فرد رابط : محترم م. ا. سروش محل مرکزیت سازمان : Leiden آدرس ایمیل : Ibn_sina@yahoo.com

گروپ حقوق بشرافغانستان اسم فرد رابط : محترم بارکزی محل مرکزیت سازمان : Utrecht آدرس ایمیل : abarukzay@gmail.com

حقیقت افغان اسم فرد رابط : محترم انجنیرسادات محل مرکزیت سازمان : Oosterhout آدرس ایمیل : haqiqat.e.afghan@gmail.com

بنبادفیاض اسم فرد رابط : محترم آریا محل مرکزیت سازمان : Leiden آدرس ایمیل : fayazfoundation@gmail.com

مؤسسۀ تکریم اسم فرد رابط : محترم علوی محل مرکزیت سازمان : Rotterdam آدرس ایمیل :

انجمن کلتوری افغانها دردنهاخ ومناطق همجوار اسم فرد رابط : محترم و. لاهو محل مرکزیت سازمان : Den Haag آدرس ایمیل : afghancaado@hotmail.comانجمن محصلین ومتخصصین افغان درهالند اسم فرد رابط : محترم توفیق محل مرکزیت سازمان : Zoetermeer آدرس ایمیل : Ver_assin@yahoo.com

انجمن افغانهای مقیم امستردام ومناطق همجوار اسم فرد رابط : محترم اسماعیل کاظمی محل مرکزیت سازمان : Amsterdam آدرس ایمیل : Kazemi82@zonnet.net