افغانستان هنوزهم آن سالهای خونین را بیاددارد!

 اعلامیه کمیه حقوق بشرFAROE

  

افغانستان هنوزهم آن سالهای خونین را بیاددارد!

چهاردهم فبروری 1989 روزپر افتخاری درتاریخ معاصر افغانستان است. ارتش سرخ که از جنگ جهانی دوم با سرفرازی بدر آمد ولشکر شکست ناپذیرپنداشته میشد، از زورازمایی با افغانهای سلحشورعاجز آمد . جنرال گرومف آخرین نظامی متعلق به سپاه 40 اتحادشوروی حین خروج از افغانستان حتی جرأت نکرد به عقب خود بنگرد. موصوف امروزبیست سال بعد ازآنروز درمراسم گل گزاری بر پای بنای یادبود نظامیان روسی کشته شده در افغانستان درشهر ماسکو گفت: “با اتکا به تجارب خویش به ایالات متحده مشوره میدهیم از ارسال نیروی بیشتر به افغانستان بپرهیزد. در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد”.  شکست اتحاد شوروی در افغانستان نقطه آغازانقراض امپراطوری شوروی بود.  گذشت بیست سال نتوانسته است خاطرات تلخ سالهای پر از خون وآتش اشغال کشورشان توسط  روسها را ز حافظه مردم افغانستان بزداید. مردم دستهای آلوده به خون وجنایت روسها ورهبران قوای مسلح رژیم دست نشانده روس راخوب بیاددارند وازعواقب نامیمون آن هنوزهم رنج میبرند. بنابرین کرشمه های اخیرکرزی بطرف روسها که در واقع میخواهد حسادت امریکایی ها را تحریک کند، فقط میتواند به تنفر بیشترمردم ازوی منتهی گردد. تلاشهای مذبوحانه طراحان “منشورعفوه” در”پارلمان” افغانستان برای دفع الوقت وماستمالی جنایات آن دوران ودوره جنگهای داخلی سالهای نود، هرگز پیر وز نخواهد شد.  برخی ازذباله های رژیمهای سی سال گذشته برخود اسم بی مسمای ” کارشناس” را گذاشته وحاضرند با استفاده از تربیون برخی تلویزیونهای بی مضمون افغانستان با آمدن بروی صفحه تلویزیون مردم افغانستان را رنج دهند، میکوشند دولت پوشالی ویا دکانهای توزیع اسلحه (تنظیمهای) شان را در پیروزی بزرگ مردم افغانستان علیه تجاوز روس شریک جلوه دهند. حقیقت اینست که افتخار این پیروزی بزرگ فقط وفقط به مردم افغانستان تعلق دارد. دکانداران تنظیمی که ادعای “انحصار” این افتخار را دارند، آله دست آی اس آی، سی آی آی واستخبارات ایران وعربستان سعودی بوده یگانه اثری که این تنظیمها بدستور بیگانگان برجنبش مقاومت ضد روسها گذاشتند اینبود که جنبش را رنگ مذهبی داده متفرق ساختند. بعداز خروج عساکر روس ایشان درهمکاری با دوستمها، محمودبریالی ها، عبدالوکیل ها، تنی ها، علومی ها، محمدرفیع ها، کشتمندها و… پلان صلح ملل متحد را ناکام ساختند وماحصل خون دو میلیون شهیدجنبش ضداشغالگران را با جنگ داخلی سالهای نود به باد فنا دادند.

بعنوان حسن ختام میخواهیم نکاتی را ازکتاب “افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی” که توسط جنرال داکترقارییف سر مشاوراعلای نجیب الله در مورد حکومت پوشالی واشغال برشته تحریر درآمده است نقل قول کنیم. میکوشیم عبارات مرتبط بهم را ازصفحات مختلف دریک پاراگراف جمع نموده با ذکرصفحه وسه نقطه ازهم جدا سازیم. قارییف مینویسد: “در واقع چرخش آوریل (اپریل) یک کودتای نظامی بود”(صفحه16)… ” این حرکت از همان آغازکدامین پایگاه اجتماعی جدی نداشت” (صفحه 19)…”ناسازگاری برنامه های انقلابی با روح جامعه، تلاش برای تحمیل این برنامه ها باروشهای ستمگرانه وزور، تنشها ومبارزه آشتی ناپذیرمیان گروهکهای “خلق” و”پرچم”  درمیان حزب وبیدادگری های گروهی دربرابرروحانیون ولایه های گسترده مردم، نیروهای انقلابی را درچشمان توده ها هرچه بیشتربی ارج میگردانید”(صفحه17)… مشاوران شوروی که درارگانهای حزبی ودولتی کارمیکردند، نیزنمیتوانستندجدأ برپیشامدها تأثیر واردکنند. در گام نخست مشوره گیرندگان آنها زیر هیچگونه فشار نمیخواستندویا اینکه ترس داشتند در بین مردم بروند” (صفحه 19)… “در مجموع جنگ در افغانستان به پیمانه بسیاربه پر تنش شدن رویارویی های نیروهای مختلف اجتماعی-سیاسی  درکشوروتشدید بسیاری دیگر ازپدیده های منفی مساعدت کردکه در سر انجام منجربه فروپاشی اتحادشوروی ونابسامانیهای دیگری که ما امروز به آن دست وگریبان هستیم گردید” (صفحات 29 و30)    

“ختم