بزرگداشت از داکتر حمیرا نکهت

برنامۀ بزرگداشت از داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تصاویر توسط : احمد عزیزیار ,  شهر لایدن , هالند 2011

{oziogallery 75}