انتقاد پژوهشگر آمریکایی از دولت افغانستان

 

  یک پژوهشگر باسابقه آمریکایی انتقاد کرده است که دولت افغانستان نگه داری میراثهای فرهنگی را در اولویت های کاری خود قرار نداده است.
نانسی هچ دوپری (Nancy Hatch Dupree)، که از شش دهه به این سو در افغانستان به تحقیقات فرهنگی و تاریحی مشغول است، می گوید میراثهای فرهنگی افغانستان به شدت آسیب دیده و افغانها در باره فرهنگ شان آگاهی زیادی ندارند.
خانم دوپری می گوید با آن که تلاش های زیادی در زمینه های فرهنگ و تاریخ افغانستان انجام داده، اما مقامات در این کشور نگه داری میراثهای فرهنگی را در اولویت های کاری خود قرار نداده اند.
او گفت: “در ۲۰ سال اخیر ما کار هایی را با وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئوولان موزیم (موزه) انجام دادیم، ما همچنین کتابهایی را در باره تاریخ بناهای تاریخی و کتاب رهنما برای موزیم افغانستان در مرکز تحقیقات افغانستان در دانشگاه کابل چاپ کردیم، ما (از کارهای فرهنگی در افغانستان) خیلی حمایت کردیم، اما در کل مقامات به این مسئله اولویت قایل نشده اند.”
خانم دوپری می گوید که میراث های فرهنگی افغانستان در تحولات اخیر این کشور آسیب زیادی دیده، اما به این مسئله توجه کافی نشده است.
این پژوهشگر آمریکایی گفت: “میراث های فرهنگی خیلی آسیب دیده اند، برای این که مردم در باره فرهنگ شان زیاد آگاهی ندارند و این موضوع در مکاتب (مدارس) به خوبی آموزش داده نشده است. به همین دلیل ارزش میراث های فرهنگی را نمی دانند و بنا بر این چرا باید از آنها حفاظت کرد؟”
نانسی هچ دوپری ۸۱ ساله، بیوه لویی دوپری باستان شناس آمریکایی است که در سال های جنگ در افغانستان، مرکز پژوهشهای افغانستان را در شهر پیشاور پاکستان تاسیس کرد.
خانم دوپری که از سال ۱۹۵۰ میلادی در افغانستان کار می کند، پس از سقوط حاکمیت رژیم طالبان این مرکز را به کابل انتقال داد.
در حال حاضر خانم دوپری مسئولیت مرکز پژوهشهای افغانستان در دانشگاه کابل را به عهده دارد.
این مرکز حاوی ۴۵ هزار نسخه حاوی اطلاعاتی در زمینه تاریح و فرهنگ افغانستان است که شامل کتاب، مجله، روزنامه و آثار پژوهشی می شود.
خانم دوپری می گوید در نظر دارد که این نسخه ها را دیجیتالی کند تا از میان رفتن آنها جلوگیری کرده باشد.
خانم دوپری میگوید بعد از تاسیس ساختمان جدید این مرکز در دو ماه آینده، برنامه های آموزشی و نمایش های ویدئویی را برای توسعه اطلاعات در باره تاریخ و فرهنگ افغانستان به اجرا خواهد گذاشت.
 

 

Source: http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/02/090202_a-afghan-heritage-dupree.shtml?s