کنفرانس بین المللی از بُن تا بُن

ده سال اغماض خواستهای مردم افغانستان

۴ دسمبر ۲۰۱۱

 

{oziogallery 98}