دیورند

هرگاه دیپلماسی ثمری ببارنیاورد راهی جزجنگ باقی نمیماند. به یقین میتوان گفت که افغانهای آنطرف دیورندجانب پاکستان را نخواهندگرفت.