<<ترجمهٔ نامهٔ فارو به رئیس پارلمان اروپا بمناسبت <<روز های زنان افغان

<<ترجمهٔ نامهٔ فارو به رئیس پارلمان اروپا بمناسبت <<روز های زنان افغان

اول فبروری ۲۰۲۲

موضوع : حقوق بنیادی مردم افغانستان منجمله حقوق اساسی و انسانی زنان که بیش از نصف جامعه افغانستان است 

قابل توجه:  

جلالتماب روبرتا متسولا رئیس  پارلمان اروپا 

کاپی: جلالتمآب جوزپ بورل فونتله نمایندهٔ ارشد اتحادیهٔ اروپا برای امور روابط خارجی و امنیت 

محترمه خانم روبرتا متسولا رئیس پارلمان اتحادیه اروپا 

نخست از همه انتخاب شما را در پُست ریاست پارلمان اتحادیهٔ اروپا به شما صمیمانه تبریک گفته و موفقیت تان را در این پُست مهم خواهانم. فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا پلاتفرم همکاری ده نهاد اجتماعی، فرهنگی و دادخواهی متعلق به افغانهای مقیم اروپا است که طی ۲۰ سال گذشته فعالیتهای زیادی نه تنها در ساحهٔ  زیست باهمی و سهم گیری پناهندگان و افغانهای مقیم اروپا در زندگی اجتماعی دول عضو این اتحادیه پرداخته بلکه درحد توان در ساحات مردم سالاری و حقوق بشر تحولات داخل افغانستان را نیز تعقیب نموده و با برگزاری کنفرانس ها و سمینار ها زمینهٔ تبادل نظرمیان افغانهای مقیم اروپا  و انتقال تجارب متخصصین افغان به داخل کشوررا  نیز با نگاه مسولانه ترغیب نموده است.  

فارو از ابتکار جلالتمآب شما  برای برگزاری و تدویر نشست ” روز های زنان افغان” که در روزهای اول و دوم فبروری ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده است، استقبال میکند و توجه شما،  شرکت کنندگان این نشست ها و مسئولین اتحادیه اروپائی را به ضرورت اقدامات عاجل و استفاده از همه امکانات اتحادیهٔ اروپا برای گرفتن تعهد رسمی از طالبان برای تضمین حقوق اساسی مردم و بخصوص زنان افغانستان جلب میکند..  

ما یقین داریم که شما از اوضاع ناگوار و فقدان امنیت فردی اقشار مختلف چون زنان فعال و اعتراض کننده، هنرمندان،  کارکنان نظامی و امنیتی رژیم قبلی،  از زمان غضب قدرت توسط طالبان بتاریخ ۱۵ اگست مطلع هستید. فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا بحیث بخش متشکل  بیش از ۵۰۰ هزار افغان مقیم اروپا، اوضاع داخل کشور را با نگرانی شدید تعقیب میکند.  امیدواریم با پیشنهادهای زیردر یافتن راه حل مناسب که بتوانند غاصبین حاکمیت در افغانستان را مهار سازد سهم خویش را ادا نمائیم. 

پیشنهاد ها:  

طالبان با نقص صریح حقوق بشر، بویژه مواد اول، دوم، سوم، پنجم، نهم و دوازدهم و بسیاری از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنواسیونهای الحاقی ، باعث محروم ساختن زنان و دختران از حقوق بنیادی و انسانی شان مانند تحصیل، کار، مسافرت، ورزش، هنر، تجارت و حضور در زندگی اجتماعی گردیده، نیمی از جامعه را محکوم به نشستن در چهاردیوار خانهٔ میسازد. تأثیرات منفی این نوع پالیسی در برابر زنان نه تنها برای نسل جوان کنونی زنان افغان فاجعه بار است، بلکه تأثیرات ناگوار بر اقتصاد خانواده ها و حالت روحی زنان و اطفال در خانواده داشته،  در طولانی مدت میتواند بر زندگی نسل های آینده تأثیرات مُخرب داشته باشد. این وضع باید برای ما در اروپا غیر قابل قبول باشد.  

انتظارمیرود که دفتر اتحادیه اروپا که فعلا در کابل مستقر گردیده در همکاری با یونما یک کمیته حقیقت یاب راجهت شناسائی جنایت های انجام شده توسط افراد مسلح طالبان، بخصوص سرکوب جنبش خود جوش زنان در کابل، جلال آباد، هرات، غزنی، مزار شریف، قندهارو آزار و اخطاربه خانواده هایشان ایجاد نماید. جنببش خودجوش زنان کابل که متعاقب غضب قدرت توسط طالبان آغاز یافت، با جوش و خروش تا  ده روز قبل علیرغم  تهدید و ارعاب جریان داشت ولی طالبان توانستند با استفاده از سپری مُرچ و زندانی ساختن عده ای ازدختران معترض و خانواده های شان، این اعتراضات راخاموش سازند. حمله برژورنالیستها که معنی حمله بر آزادی بیان را دارد، نیزشدت گرفته است. کمسیون حقیقت یاب میتواند در این زمینهٔ حمله برکارمندان رسانه ها و زندانی ژورنالیست ها، فعالین حقوق بشر و جامعهٔ مدنی  کار مؤثرانجام دهد.  

با توجه به آنچه اکنون جریان دارد خوف آن وجود دارد که طالبان افغانستان را مانند دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به صحنهٔ  ادامه همان سیاست سر کوب، زندان اعمال شکنجه، ارعاب وایجاد وحشت با وسعت کل افغانستان مبدل سازند.  لذا انتظار میرود که اتحادیه اروپا با تمام ابزار های که در دست دارند، تا زمانیکه  حاکمیت طالبان حقوق بشری افغانها، بخصوص حقوق زنان را تضمین کنند و با برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تعین نظام سیاسی آینده موافقت نکنند،  نباید برسمیت شناخته شود. 

از اروپا انتظار میرود تا با رعایت ممنوعیت پرواز اشخاص مشمول لیست سیاه تروریسم ملل متحد در فضای هوائی اتحادیه اروپا، که یکی از دست آوردهای مبارزه با تروریزم است، تفاوت خود را با کشور هائی چون روسیه و پاکستان به نمایش گذارند. سفر انس حقانی مشاور ارشد وزرات داخله کابل و برادر سراج الدین حقانی که مسؤلیت ارتکاب ده ها عملیات و کشتار جمعی نه تنها قتل افغانها بلکه صد ها سرباز و امداد گران اروپائی را نیز بدوش گرفته اند، به ناروی و اشتراک او در نشست ها با سیاسیون اروپا شدیدا نگران کننده است.  

فارو با تاکید بر خواسته های جامعه مدنی و زنان شرکت کننده در کنفرانس اوسلو، بخصوص از خواسته بر حق آنها مبنی بر تشکیل کمسیون مستقل نظارت با صلاحیت در تعامل و همکاری میان دفتر اتحادیه اروپا که فعلا در کابل مستقر گردیده و یوناما متشکل از خانواده های متضرر و قربانیان جنایتها و نمایندگان مردم و سازمانهای حقوق بشری پشتیبانی میکند. این کمسیون میتواند  برای کنترل زندانهای طالبان، دیدار با زندانی های سیاسی، عقیدتی، جنسیتی و کمک درمستند سازی جنایات جنگی که در بیست سال گذشته و دروره بعد از ۱۵ اگست ۲۰۲۲  خاصتاُ بازداشت ها خود سرانه و قتلهای افراد ملکی، اعدامهای صحرائی، در شهر ها و روستا مؤثر واقع شوند.  

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)