گزارش مجمع عمومی سال ۲۰۲۰ فارو

 (گزارش مجمع عمومی سال ۲۰۲۰ فارو)

شنبه دوازدهم دسمبر 2020 ساعت 13:30 بعد از ظهر

مجمع عمومی دقیقاً به ساعت 13:30 بعد از ظهربوقت امستردام با سخنان مقدماتی و شرح اجندای مجمع توسط محترم علی دلیری منشی فارو آغاز یافت. محترم دلیری گردانندگی مجمع عمومی را بعهده داشتند. مجمع را محترمه لونا ولی رئیس فارو با بیانیهٔ خویش افتتاح نمودند. سپس مجمع مطابق به اجندا ادامه یافت

گزارش فعالیتهای فارو طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰: این گزارش را محترم دلیری منشی فارو ارائه نمود. محترم  دلیری نخست تشکیلات و شیوهٔ کار هیأت اجرائیه وکمیسیون های ذیربط آن را شرح نموده در مورد فعالیت های دوسال اخیر، بخصوص ساختن آرشیف معیاری و جمع آوری مواد و اسناد کنفرانس ها و منظم شدن اجراآت اداری، تجدید وبسایت فارو، ثبت فارو در لیست شفافیت اتحادیه‌ اروپا و سایر گام های عملی هیأت اجرائیه معلومات ارائه نمود.  در خاتمه از اشتراک کنندگان پرسیده شد که آیا سوالی دارند یا خیراما سوالی موجود نبود. متن کامل این گزارش را وبسایت فارو (www.faroe.info) ملاحظه نمائید. تصویب این گزارش در برنامهٔ مجمع عمومی۲۴ جنوری شامل شده است.

گزارش مالی سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و پالیسی دو سال آیندهٔ فارو: گزارش مالی توسط محترم انجنیر احمد شیرزاد مسؤل مالی فارو به مجمع عمومی اعضا ارائه شد. محترم شیرزاد با ارائهٔ گراف ها وارقام وضع مالی فارو در دههٔ اول و دوم موجودیت آن را با هم مقایسه نموده توضیح داد که در دهه نخست فارو بطور بالواسطه به کمک فدراسیون هالند (فافون) سبسیدی کافی برای برگزاری کنفرانسهای سه روزه دریافت میکرد. اما در ههٔ دوم بایست با امکانات کم و بازهم از طریق انجمن های عضو فعالیت خود را با امکانات محدود تر مالی انهم به کمک اعضاء هئیت مدیره با برگزاری کنفرانس های یک روزه ادامه داده است. محترم شیرزاد ارقام مالی فارو طی دوسال گذشته را نیز ارائه نمود که برای جزٍئیات آن به متن کامل گزارش مالی منتشره در و بسایت فارو مراجعه کنید. متن کامل این گزارش را وبسایت فارو (www.faroe.info) را میتوانید ملاحظه کنید. تصویب این گزارش در مجمع عمومی ۲۴ جنوری پلان شده است.

طرح پالیسی دوسال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲: این طرح که ساحات کاری، اولویتها و شیوهٔ کار فارورا مطابق با تعدیلات پیشنهادی اساسنامه در بر می گیرد،  نیز توسط محترم شیرزاد به شکل مختصربوسیلهٔ یک پرزنتیشن ارائه شد. متن کامل این طرح را وبسایت فارو (www.faroe.info) ملاحظه کنید. تصویب طرح پالیسی نیز دربرنامهٔ مجمع عمومی ۲۴ جنوری بعد از تصویب طرح تعدیل اساسنامه در نظر گرفته شده است.

طرح تعدیل اساسنامه: درتابستان سال 2020 یکتن ازحقوقدانان افغان ازکشور فرانسه بر ضرورت و مزایای تعدیل اساسنامه در جهت هموار شدن راه وامکان بیشتر شرایط عضویت برای سایر نهاد های مدنی، توضیحات دادند و ابراز امیدواری کردند که تعدیل اساسنامه در همین جهت باشد. سپس توضیحاتی به ارتباط ضرورت و شیوهٔ قانونی تعدیل اساسنامه توسط محترم احمدراتب فقیری مسؤل کمیتهٔ حقوق بشر فارو به مجمع عمومی ارائه شد. موصوف موارد تعدیل در مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ را که در طرح تعدیل درج بود به اشتراک کنندگان قرائت و توضیح کرد. بعد از طرح سوالات به این ارتباط  و از آنجائی که تعدیل اساسنامه یک موضوع حساس و مستلزم دقت میباشد، عده ای از اشتراک کنندگان خواستار آن شدند که برای تعدیل اساسنامه بزودی جلسهٔ عمومی دیگری فراخوانده شود و طرح تعدیل چند روزی قبل از انعقاد مجمع عمومی به اشتراک کنندگان غرض غور وبررسی ارسال گردد. بالای این پیشنهاد اعضای متذکره از طریق الکترونیک راُی گیری صورت گرفت و به اکثریت آرا یعنی ۱۷ رای مثبت در مقابل ۱۱ رای منفی تائید گردید و تاریخ ۲۴ جنوری به توافق آرا بحیث تاریخ مجمع عمومی بعدی تعین گردید.

انتخاب هیأت اجرائیه: این نکتهٔ اجندا نیز به مجمع عمومی ۲۴ جنوری واگذارگردید.

تعین حد اقل حق العضویت اعضا: این نکتهٔ اجندا نیز به مجمع عمومی ۲۴ جنوری واگذارگردید.

در این جلسه علی دلیری منشی فارو گزارش را از فعالیت های فارو از سال 2018 تا دسمبر 2020 را خدمت حاضرین ارائه نمود.

جهت داونلود پی دی اف این گزارش فعالیت های فارو اینجا اشاره نمایید

خطوط کلی پالیسی و برنامه کاری فارو برای سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲

پرزنتیشن پالسی و برنامه کاری فارو برای سالهلهای 2021 و 2022 و گزارش مالی فارو