کرونا برزندگی دشوار پناهجویان و بیجا شدگان سایه افگنده است

کرونا برزندگی دشوار پناهجویان و بیجا شدگان سایه افگنده است

به مناسبت روز جهانی پناهندگان

۲۰ بیستم جون ۲۰

امسال روز جهانی پناهنده درشرایطی تجلیل میگردد که در پهلوی مشکلات دیگر، شیوع کرونا چون ابر تاریک بر زندگی تقریباً ۸۰ میلیون پناهنده، پناهجو و بیجا شده سایه افگنده است. با وصف آنکه در سایرمراکز تشنج به اساس درخواست ملل متحد و بخاطرشیوع مرض کوید۱۹جنگ برای مدتی متوقف شد، ماشین جنگ و نا امنی در افغانستان بشدت به حرکت خویش دوام داده و هر روز بیجا شده  و پناهجو تولید میکند.

طبق آخرین ارقام کمیساری عالی متحد برای پناهندگان، از مجموع ۷۰،۸ میلیون انسانی که بالاجبار بیجا شده اند، ۲۵،۹ فیصد آن  پناهنده اند که نیمی از پناهندگان را اطفال زیر سن ۱۸ تشکیل میدهد. ۴۱،۳ فیصد آن بیجا شدگان داخلی و ۳،۵ ملیون آن پناهجویان بی سرنوشت میباشند. میزبان بیش از ۸۰ فیصد پناهندگان و پناهجویان کشور های رو به انکشاف اند. ۲۵ فیصد بیجاشدگان زنان جوان و ۴ فیصد دیگرزنان حامله اند. در نتیجهٔ مناقشات، حوادث طبعی، نا امنی و فقردر هر دو ثانیه یک تن به تعداد بیجاشدگان اضافه میگردد. 

در سال جاری که در ۲۱۵ کشوردنیا ویروس کرونا بیداد میکند، ۸۰ فیصد پناهندگان و پناهجویان در کشور هائی زندگی میکنند که عاید پائین یا میانه دارند و خدمات صحی در آنها بسیار محدود است. عملیات کمک رسانی توسط UNHCR بنا به مشکلات ترانسپورتی قطع یا محدودشده است ودر کمپ ها ازبنگله دیش تا یونان آفت کرونا زندگی عدهٔ زیادی از پناهجویان را میگیرد و بقیه باشندگان کمپ ها بخاطرازدحام وکمی امکان رعایت تدابیرایمنی در هراس از ابتلا به کرونا با مشکلات روحی دست وپنجه نرم میکنند. در چنین وضعی  فقط با کمک در رفع این مشکلات میتوان از هفتهٔ  جهانی پناهنده ۲۰۲۰ تجلیل کرد.

کمیتهٔ دفاع از حقوق پناهجویان فارو