څارنوال ICC صلاحیت دارد به تحقیق جنایات جنگی افغانستان بپردازد!

څارنوال ICC صلاحیت دارد به تحقیق جنایات جنگی افغانستان بپردازد

بتاریخ ۵ مارچ ۲۰۲۰ قضا ت دیوان  مرافعهٔ محکمهٔ جزائی بین المللی به څارنوال ارشد این محکمه صلاحیت داد تا تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان توسط طالبان، نیروهای آمریکایی (از آغار فعالیت آنها در افغانستان) و برخی ارگان های حکومت افغانستان را آغازنماید.

خانم بنسودا څارنوال ارشد این محکمه در اواخر سال ۲۰۱۷ از دیوان دوم اجراآت مقدماتی خواستار صلاحیت آغازتحقیقات درین مورد شده بود ولی این در خواست توسط دیوان موصوف به تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ به این دلیل که تحقیق در وضع کنونی افغانستان به نفع عدالت نخواهد بود، رد گردید. څارنوال فاتو بنسودا دربرابر این فیصله به دیوان مرافعهٔ محکمه جزائی بین المللی مرافعه طلب گردید.

از ۴ ال ۶ دسمبر دیوان مرافعه جلساتی برای شنیدن اظهارات جوانب ذیربط در این قضیه برگزار نمود.  در این میان از جانب قربانیان افغانستان وکیل مدافع گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان و وکیل عدهٔ اززندانیان گوانتانامو اظهارات شان را به محکمه ارائه نمودند واز جانب  دولت افغانستان سفیراین کشور در هالند حاضربود و وکیل مدافع حکومت افغانستان به سوالات محکمه پاسخ دادند. البته وکلای قربانیان خواستار تفویض صلاحیت آغاز تحقیقات بودند ولی وکیل دولت افغانستان آغاز تحقیقات را در شرایط کنونی غیر عملی و غیر ضروری میدانست. سرانجام در جلسهٔ ۵ مارچ ۲۰۲۰ دیوان مرافعه به اکثریت آرأ به څارنوال اجازهٔ آغاز تحقیقات را داد. ساحهٔ این تحقیقات از لحاظ موضوع محدود است به: نخست جنایات انجام شده از طرف همه جوانب جوانب درگیرجنگ افغانستان از اول جنوری ۲۰۰۳ بدینسو. و ثانیأ همه جنایاتی که در ارتباط با جریانات افغانستان در قلمرو سایر دول عضو اساسنامه روم از ۱ جولای ۲۰۰۲ بدینسو اتفاق افتاده باشد. متآسفانه جنایات سیستماتیک و بزرگی که طی دو دههٔ قبل از سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد و زمینه ساز جنایات بعد از ۲۰۰۳ اند، شامل این فیصله نمیباشد.

ناگفته پیداست که تطبیق این فیصله به مشکلاتی مواجه خواهد شد. بطور مثال ایالات متحده برعکس ۱۳۳ کشور دیگر جهان مکلفیتی به همکاری با ICC ندارد زیرا عضوآن نیست. خرابی شرایط  امنیتی وعدم تمایل حکومت افغانستان به همکاری با این محکمهٔ بین المللی هم میتواند منتج به کندی اجراآت تحقیق شود. اماآغاز تحقیقات منبع امید برای قربانیان وزنگ خطریست برای همه جوانب درگیر در افغانستان که اعمال آنها تحت زره بین فعالین حقوق بشر است و در روشنی فیصلهٔ ۵ مارچ ICC بی کیفر نخواهد ماند.

کمیته حقوق بشر فارو، که جریانات متعلق به افغانستان را در محکمهٔ جزائی بین المللی بدقت دنبال میکند وبتاریخ ۵ مارچ هم با هیأتی در تالارمحکمه حضور داشت، پشتیبانی کامل خود را از فیصلهٔ مؤرخ ۵ مارج ۲۰۲۰ محکمهٔ جزائی بین المللی در رابطه با جنایات انجام شده در افغانستان اعلام میکند و آن را قدم قابل قدری درجهت رسیدگی به عدالتخواهی قربانیان ونه گفتن به فرهنگ منحط معافیت در افغانستان میداند. سپاس از قربانیانی که با شهامت شکایات شان را نزد ICC ثبت کردند و فعالین شجاع حقوق بشر که داعیهٔ عدالتخواهی قربانیان را با قبول خطر ها وزحمات زیاد به محکمه جزائی بین المللی انتقال داده و از حقوق آنها دفاع کردند. این پیروزی را به همه قربانیان جنگ افغانستان تبریک میگوئیم و مؤفقیت محکمهٔ جزائی بین المللی را در تأمین عدالت و اعادهٔ حقوق قربانیان افغانستان تمنا داریم.

کمیتهٔ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان

افغان در اروپا ” فارو”