پروژۀ پایپلاین گاز تاپیمیلیارد ها دالر می اورد پایپلاین گاز باقدرت بزرگ

پروژۀ پایپلاین گاز تاپیمیلیارد ها دالر می اورد
پایپلاین گاز باقدرت بزرگ

پساز خروج نیروهای امریکائی از افغانستان،اسیای میانهمعجزه ایرا از سر می گذراند که بر اوضاع و احوال
مربوط به انرژی در منطقهبه صورت جدیاثرگذار است. یکی از ان مسائلی که حکومت جدید افغانستان که
اینکبر کابل مسلط گشته،برنامه ٔ از سر گرفتناعمار پروژۀ عظیم پایپلاین گازاست. در این رابطه صدای
دندانخائیو ژاژخائیایالات متحدۀ امریکا در سراسر جهان به گوش می رسید. و این قابل تعجبهمنیست،
زیرا اهمیت این پایپلاین برای هند و افغانستان با نقش پایپلاین2Nord Stream1
برای المان و روسیه قابل
مقایسه است.پروژۀ تاپی از طریق ترکمنستان، افغانستانوپاکستانتاهندوستان کشیده می شود. از طریق
این پایپلاین در ایندۀ نزدیکبهصد ها میلیارد متر مکعب گاز انتقال می یابد که اقتصاد ملی کشور های اسیائی
را تقویه کرده و ساختار های محلی صنعتیانهارا از اساسدگرگونخواهدساخت.
چندی قبل اعلامیۀ وزیر خارجۀ روسیه،سرگی لاورف،توجههمه را به خود جلب کرد. او در تاشکند اعلان کرد
که روسیه حاضر است که در اعمار این پایپلاین که قبلا ً به خاطر حوادث افغانستان متوقف شده بود، به
صورت فعال اشتراک نماید. ایا اینبهمعنیتصمیمروسیهمبنی بر برگشتانبه اسیای میانهنیست؟ این
پایپلاین روی اقتصادملی کشور هائی که در انها امتداد می یابد، چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای جواب به
این سؤال باید در نخست بدانیم که در این پایپلاین جدید گپ سر چیست؟منابعگازبرایاین پایپلاین از
ساحاتپیدایش گاز درترکمنستان،ًمخصوصااز حوزۀ گالکیونش(Galkynysh)که در معنی “رنسانس”
است، تأمین می شود.ذخائر گاز گالکیونشبعد از ذخائر حوزۀ “جنوبفارس” ایران،ازبزرکترین منابع گاز
در سطحجهان شمرده می شود. در منطقۀ گالکیونش21,4بیلیون متر مکعب گازکشف شده که دو برابر منابع
….. گاز در “حوزۀ فروافتادۀ اورینگوی” روسیه میباشد.

جهت داونلود کامل این مطلب لطفا در اینجا اشاره نمایید.