نامه به خانم یوهانسون در مورد ۹۲ پناهجوی برهنه در مرز یونان و ترکیه

20-10-2022

به:

عالیجناب خانم یفیا یوهانسون

قابل توجهٔ کابینه کمیشنر یفیا یوهانسون – امور داخلی

خانم یوهانسون عزيز

فدراسیون سازمان های افغانهای مقیم اروپا از اخبار و تصاویر منتشر شده از سوی یونان در مورد یافتن دست کم ۹۲ پناهجو که لباس های شان را در نزدیکی مرز های اروپا از تن شان بیرون کرده اند، به شدت شوکه شده است. از آنجا که بسیاری از این مهاجران شهروند افغانستان بوده اند، فدراسیون سازمان های افغانهای مقیم اروپا  به شدت ازتنازل نورم ها و ارزش های تمدنی ما به درجه سلب لباس ازآن دسته از افراد که برای کسب حمایت در حال آمدن بطرف اروپا بوده اند، نا راحت است. آیا هنوز هم می توانیم به این نورم ها و ارزش ها افتخار کنیم؟

جهان در این زمینه با ما نگرانی های مشترک دارد. کمیساری پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که “از گزارش های تکان دهنده” ۹۲ نفر که در مرز زمینی یونان و ترکیه پیدا شده اند و لباس هایشان از تن بیرون کشیده شده بود، عمیقاً پریشان است”. هنوز روشن نیست که مقامات کدام کشور این افتضاح را مرتکب شده اند.

نوتیس میتاراچی وزیر مهاجرت یونان ترکیه را در تویتر مسئول این عمل ظالمانه عنوان کرد. معاون وزیر داخلهٔ ترکیه کاتاکلی یونان را مسئول این عمل تحقیر آمیز عنوان کرد و مقامات یونانی را به “دستکاری و بی صداقتی” متهم نمود. تاکویس تئودوریکاکوس، وزیر حفاظت از شهروندان یونان روز یکشنبه گفت که اظهارات پناهجویان نشان می دهد که آنها توسط پولیس نظامی ترکیه به یونان برده شده اند. این سرزنش بازی تنها می تواند مشکل را پیچیده تر کند. تنها یک تحقیق جدی از سوی مرجع ثالث، یعنی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، میتواند برهویت عاملان این عمل تحقیر آمیز و بی رحمانه روشنی اندازد.

برهنه ساختن پناهندگان وسلب لباس های آنها یعنی هتک حرمت وپامال نمودن کرامت انسانی آنها، به خودی خود یک اتفاق منحصر به فرد در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تا به حال است. اما نباید فراموش کنیم که در سال های گذشته اعمالی با وزن منفی مشابه در مرزهای خارجی ما به ویژه توسط پولیس یونان و بخشی از افراد سازمان محافظت از سرحدات خارجی اروپا (فرنتکس) صورت گرفته است. این اعمال به مقامات مرزی کشورهایی که با اتحادیه اروپا مرز مشترک دارند، جرأت می دهد تا قوانین بین المللی را نقض کنند، زیرا آنها می بینند که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پست های مرزی اتحادیه اروپا نیز این کار را انجام می دهند. زندگی انسان ها توسط اقداماتی مانند «عقب راندن قایق ها» و بکارگیری «سگ های کنترل مهاجرت» در معرض خطردادن قرار داده شده است. ما درک می کنیم که کابینهٔ کمیشنر اتحادیهٔ اروپا برای امور داخلی، جلوگیری از قاچاق انسان است. ما همچنان مشتاق این هدف هستیم، زیرا قربانی اصلی قاچاق انسان مهاجران اند. اما رعایت حقوق اساسی و آزادی های پناهجویان باید یک تعهد اساسی برای یک سازمان اروپایی مانند فرانتکس باشد. فدراسیون سازمان های افغانهای مقیم اروپا تلاش خواهد کرد تا به عنوان یک گروه فشار برای نظارت از رعایت این اصل درکاربرد سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا کمک کند. این نظارت کمک خواهد کرد که کابینه شما با چشم انتقادی به اعمال فرانتکس نگاه کرده و از طریق نظارت داخلی تعادل را دربه عملکرد پست های مرزی در سطح ملی ایجاد کند.

پناهجویانی که بالاجبار برهنه شده اند، قربانی نقض بزرگ کرامت انسانی شان شمرده می شوند. فارو به عنوان سازمانی مدافع حقوق جمعی آنها ، مشتاق است بداند که ارتش مرزی ترکیه در پشت نقض کرامت انسانی ۹۲ پناهجو که اکثر شان افغان بوده اند قرار داشته است یا گارد مرزی یونان. فقط یک تحقیق مستقل و عینی می تواند پاسخ درستی برای این سوال پیدا کند. به همین دلیل است که ما از شما می خواهیم که اقدامات مورد نیاز برای اجرای چنین تحقیقی را انجام دهید. این اولین گام ما در مسیر هدف ما یعنی عدالت خواهی برای این قربانیان خواهد بود.

با احترام فایقه،

به نمایندگی از آقای ع. دلیری، رئیس فارو،

فقیری، مسؤل کمیته فارو برای روابط خارجی