محاکمهٔ رهبر شاخهٔ خراسان داعش حق مردم افغانستان است


هالند، ۹ اپریل ۲۰۲۰

بتاریخ چهارم اپریل ۲۰۲۰ عبدالله وروکزی (مشهور به اسلم فاروق) رهبرشاخهٔ خراسان داعش با ۱۹ تن از شرکای جرمی اش، درحالی بدست نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شدند که این نیروها به سلسلهٔ تعقیب یک قاچاقبر مواد مخدره در قندهارمصروف عملیات نظامی بودند. دو قوماندان مهم داعش یعنی زاهد مشهور به معاذ مسؤل نظامی داعش در افغانستان و صفی الله مشهور به ابو طلحهٔ پاکستانی آمر جلب و جذب در ولسوالی اچین ننگرهارنیز دستگیرشده اند .

فارو همیشه به این عقیده بوده است که داعش خراسان ازمرکز داعش درعراق سازماندی نشده و ساخته و پرداختهٔ آی.اس.آی پاکستان است. نحوه و مسیر ورود تروریستهای داعش به افغانستان هم خط سیاه تجاوزمخفی ئی را نشان میدهد که منبع آن پاکستان است. تصادفی نیست که هم عبدالله و هم صفی الله و سایر همراهان شان تابعیت پاکستانی دارند.

جنایات داعش درجریان ده ها عملیات این گروه براهداف ملکی بر هیچکس پوشیده نیست. این گروه متعصب طی ۱۹ حملهٔ خونین برغرب کابل، تظاهرات جنبش روشنائی دردهمزنگ (۲۰۱۶)، اختطاف و قتل در شاهراه کابل-قندهاروقتل دسته جمعی در غورو معدن بغلان از اهل تشیع ملکی و بی دفاع افغانستان ۵۴۴ کشته  و ۹۹۶ زخمی گرفته است. اما داعش دشمن همه مردم افغانستان است. گروه هائی از داعش وقتی نقاطی را در بدخشان، جوزجان، ننگرهار، کنروغیره تحت کنترول گرفتند، به قتل وحشیانهٔ مردم محلی و جنایت های بدور از کرامت انسانی  پرداختند.  

لیست کوتاهی از یکعده حملات تروریستی دیگر داعش بر مردم ملکی افغانستان در زیر این صفحه تقدیم میگردد. خاطرات این خونریزی های و حشیانه را که بخشی از آن شامل تعریف نسل کشی وجنایت علیه بشریت میشود، نه تنها نسل امروز بلکه  چند نسل آیندهٔ افغانستان نیزفراموش نخواهند کرد.  اما حالا که بلند ترین افراد داعش خراسان بدست  دولت افغانستان دستگیرشده اند، باید دولت بصورت جدی به خواست محاکمهٔ مسؤلین این جنایات که بعد از هر حملهٔ داعش از جانب بازماندگان قربانیان با صراحت تمام مطرح شده است، ترتیب اثر داده و دوسیه های جرمی ورکزی و همراهانش که با وی دستگیر شدند و صد ها عضو دیگر داعش را که طی یکسال گذشته به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند، به اسرع وقت تکمیل و به محاکم ذیصلاح بفرستند. هر نوع سهل انگاری در این موضوع جفای نابخشودنی در حق خانواده های قربانیان است.

پُر رویی حکومت پاکستان را که با احضار سفیرافغانستان خواستار استرداد عبدالله ورکزی و همکاران اش شده است، باید با سرعت بخشیدن به تکمیل دوسیه ها و محاکمهٔ این جانیان پاکستانی توسط محاکم افغانستان پاسخ داد. چرا حکومت پاکستان طالبان زندانی شده در پاکستان، سران شبکهٔ حقانی، اعضای شورا های کویته و پشاور را که نام های شان در لیست سیاه ملل متحد نیزقرار دارد به حکومت افغانستان تسلیم نمیدهد؟ از جانب دیگر محل ارتکاب جرایمی که توسط ورکزی وزیردستانش انجام شده،  افغانستان است. حکومت افغانستان حق دارد این جانیان را مطابق به قوانین افغانستان محاکمه و مجازات کند.  احتمالأ پاکستان از افشای اسرارمخفی آی.اس.آی توسط عبدالله ورکزی وهمراهانش در هراس است. و احضار سفیر افغانستان هم اضطراب پاکستان و احتمالأ دول دیگری را که در ساختن پروژهٔ داعش خراسان نقش داشته اند، برملا میسازد.

کمیتهٔ حقوق بشر فارو خواستارمحاکمهٔ عادلانه عبدالله ورکزی و سایرمظنونین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت که همراه با او دسگیر شده اند، در افغانستان میباشد. حکومت افغانستان باید تحت هیچ نوع فشاری حاضر به تسلیمدهی این زندانیان به حکومت پاکستان نشود. فارو از خواستها و سفارشات دیده بان حقوق بشر به دولت افغانستان در رابطه با محاکمهٔ عبد الله ورکزی و مظنونین همراه اش استقبال میکند و خواستار عملی شدن آنها میباشد.

“کمیتهٔ حقوق بشر فارو “

برخی حملات دیگرداعش بخش خراسان در قلمرو افغانستان:

فبروی۲۰۱۷، حملهٔ انتحاری داعش بر کارمندان ملکی ستره محکمه در شهرکابل ۲۲ کشته داشت.

مارچ ۲۰۱۷، حمله انتحاری داعش بر شفاخانهٔ سردار داودخان ۵۰ کشته و دها زخمی برجا گذاشت.

می ۲۰۱۷، (به کمک شبکهٔ حقانی) انفجار لاری پُر ازمواد انفجاری درچهار راهی زنبق ۱۵۰ کشته و چهارصد زخمی برجا گذاشت.

اگست ۲۰۱۷ بمگذاری مسجد اهل تشیع در ولایت هرات ۳۶ کشته بر جا گذاشت.

سال ۲۰۱۸،  حملهٔ بر گروهی از سیکهای افغان در جلال آباد با ۱۸ کشته و ۷ حملهٔ دیگر در این سال با ۲۵۸ کشته و ۵۳۶ زخمی.

اپریل ۲۰۱۹، حمله بر وزارت مخابرات. ۲۰۰۰ فرد ملکی به گروگان گرفته شدند وهفت نفرکشته شدند.

مارچ ۲۰۱۹، حمله بر شرکت ساختمانی در جلال آباد، ۱۶ فرد ملکی کشته و ۹ تن زخمی شدند.

اگست ۲۰۱۹ ، حمله بر مراسم عروسی در کابل، این حمله جان بیش از ۶۰ نفر را گرفت.

مارچ ۲۰۲۰، حمله بر گردهمائی سیاسی تحت نام بزرگداشت ازمزاری، ۳۰ کشته و ۵۵ نفرزخمی شدند.  

 بیست و پنجم مارج ۲۰۲۰، حمله بر عبادتگاه سیک ها در کابل، ۲۵ کشته و ۸ زخمی برجاگذاشت.

نهم اپریل ۲۰۲۰، حمله بر پوستهٔ پولیس در جلال آباد، ۱۲ کشته و ۱۵ زخمی برجا ماند.