قطعنامه تظاهرات ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱

قطعنامه

یازدهم سپتمبر ۲۰۲۱

دولت ایالات متحدهء امریکا بیست سال قبل افغانستان را به بهانهء تروریسم طالبانی مورد تجاوز نظامی قرار داد. موجودیت قوای امریکا و ائتلاف جهانی «ضد تروریسم» به پاکستان که مرکز اصلی تولید و صدور تروریسم است ضربتی وارد نشد بلکه ده ها میلیارد ها دالر تحت نام  ترانزیت ضروریات قوای امریکا و ناتو پرداخته شد. سرکوب که در نتیجهء آن صدها هزار افغان بی گناه و سربازان کشورهای ناتو به قتل رسید. ناکامی پالیسی مبارزه با مواد مخدره به ازدیاد تولید ومعتاد شدن  بیش از ۳ میلیون انسان از اتباع کشور افغانستان گردید. در اخیر هم دولت ایالات متحدهء امریکا در غیاب دولت تحت الحمایهٔ شان با طالبان قرارداد صلح می بندد و طی یک برنامهء از قبل مهندسی شده ولسوالی ها و ولایات افغانستان را یکی پی دیگر و  بالاخره پس از تسلیمی تمامی خاک افغانستان به همان تروریستانی، که گویا بخاطر مقابله با آنان افغانستان را تسخیرکرده بودند، پا به فرار می گذارند. شرکت کننده گان تظاهرات ۱۱ سپتمبر، که با پذیرش فراخوان فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) در … گردهم آمده بودند، قطنامهء تظاهرات را با متن آتی به تصویب میرسانند:

۱) ما تجاوز امریکا، جنایات جنگی آن در بیست ساله گذشته و فاجعهء کنونی در کشور ما افغانستان را، که در توافقنامهٔ دوحه طرح و مسؤلیت آنرا ایالات متحدهء امریکا بدوش دارد، شدیداً محکوم می کنیم.

۲) ما از جامعه بین المللی و بخصوص مردمان اروپا، امریکا، استرالیا و سایر کشورها می خواهیم، که بالای دول خویش فشار آورند، تا شناسایی دولت طالبان و کمکهای مالی شان را در صورت تشکیل آن مشروط به رعایت::

حقوق مدنی و سیاسی مردم افغانستان،

آزادی بیان و مطبوعات بر اساس نورم های قبول شدهء بین المللی،

تساوی حقوق شهروندان کشور، با صرف نظر از جنسیت، قوم، زبان و مذهب،

حاکمیت قانون اساسی و متعهد بودن به اعلامیهء جهانی حقوق بشر و تمامی کنوانسیونهای بین المللی، که افغانستان و سایرکشور های جهان به آن پیوسته اند،

تضمین تساوی حقوق زن و سهم زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور،

آزادی فعالیت های سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری و عدم تعقیب و در بند کشیدن فعالین آن،

قطع کامل مداخلات کشورهای خارجی، بخصوص ایالات متحدهء امریکا در مسایل داخلی افغانستان،

حفظ دست آورد های مادی و معنوی ۲۰ سال گذشته، که محصول عرق ریزی مردم افغانستان است.

محکوم کردن اظهارات بی بند و بار دولتمردان ایالات متحدهء امریکا در قبال افغانستان و دست برداشتن از مسلح ساختن جناهای متضاد و مشتعل ساختن جنگ داخلی در کشور ما.