قتل عام محصلین جنایت علیه بشریت است

قتل عام محصلین جنایت علیه بشریت است

پنجم نومبر ۲۰۲۰، هالند

به تعقیب کشتار بیرحمانه در آموزشگاه کوثر که به زندگی ده ها جوان مستعد و کوشای افغانستان خاتمه داد و خون ده ها تن دیگر را هم گرفت، حملهٔ دهشت افگنانه بر محصلین فاکولتهٔ حقوق پوهنتون کابل جنایت دیگری علیه بشریت است که وقوع آن یکبار دیگر پرده از چهره و امیال وحشتناک و ضد انسانی عامین این جنایات شنیع را درید و هشداری بود به کسانی که ماهیت ددمنشانهٔ این دهشتگران را تغیر یافته وانمود میکنند.

جان مطلب اینست که وحشت ودهشت گروه های تروریستی که از آنطرف سرحدات شرقی و جنوبی کشور ما صادر میشوند یک هدف نهائی را دنبال میکنند و آن عبارتست از، از پا در آوردن مردم افغانستان،  نیرو های امنیتی ودفاعی شان، و شکستاندن ارادهٔ مردم افغانستان برای داشتن یک زندگی نورمال، مطابق نورم های معاصرو در فضای صلح و صفا، تا ادارهٔ استخبارات نظامی پاکستان (ISI) بتواند عمال خود را در افغانستان حاکم ساخته واز این کشور بحیث حیاط عقبی وگاو شیری خویش استفاده کند. دست های نا مرعی خارجی و داخلی هم نیروهای امنیتی و استخباراتی ما را فاقد آن ظرفیت کشف و استخبارات شکل داده اند که برای کشف پلان های تروریستی ضرور است. قوای امنیتی افغانستان در اکثر موارد بعد از وقوع، از حادثه اطلاع می یابد. امکان این را که مافیای دولتی ویا غیر دولتی  در دداخل شدن دهشتگران به صحن پوهنتون کابل همکاری کرده باشند نمیتوان نا دیده گرفت.

از جانب دیگر موافقتنامه دوحه بین طالبان و امریکا، فصل های پنهان این موافقتنامه و سفر های مکرر هیأت های نظامی و استخباراتی امریکا به پاکستان بیم موجودیت توافقات مخفی بین این دو کشور در رابطه به افغانستان را در بین مردم ما بوجود آورده است. این نگرانی با تشدید حملات طالبان بر مواضع نظامی و غیر نظامی افغانستان طی ماه های بعد از امضای این توافقنامه، و بخصوص بعد از آغاز مذاکرات بین الافغانی، جدیت بیشتر یافته است. ارقام ترور اشخاص با بمب های مقناطیسی و کشتار غیر نظامیان نیز در همین دوره بالا رفته است. یوناما به اتکای ارقام جمع آوری شده در رابطه با قتل و زخمی شدن هزاران غیر نظامیان طی ۹ ماه نخست ۲۰۲۰ مینگارد: ” جنگ افغانستان هنوز هم یکی از مرگبار ترین جنگها در جهان است و باعث تلفات ملکی غیر قابل تحمل و تکاندهنده میشود”. در چنین شرایطی حکومت خواستار آتش بس است اما طالبان جنگ را به امید اعادهٔ امارت اسلامی ادامه میدهند و بدین ترتیب فضای مناسب را برای حملات سایر گروه های تروریستی نیز ایجاد میکنند. شاید انکار سخنگوی طالبان از قرار داشتن این گروه در عقب حمله بر محصلین پوهنتون کابل درست باشد، اما طالبان بحیث زمینه ساز همچو حملات در مسؤولیت سیاسی و جزائی این نوع اعمال دهشت افگنانه شریک جرم پنداشته میشوند 

(کمیتهٔ حقوق بشر فارو)