روز جهانی پناهنده و روزگار بد پناهجویان افغان درجهان