تظاهرات سرتاسري در هالند ۱۸ جون

تظاهرات سرتاسري در هالند
در تاریخ 18 جون ۲۲۰۲۳


در دفاع از حقوق مهاجرين و پناهدگان
شب 16 /17 و بروز 18 جون از چند سال به اينطرف همه ساله شب 16 /17 تعدا زيادي از سازمانهاي حقوق بشري و انجمنهاي مختلف طرفدار مهاجرين و پناهندگان مقابل پارلمان و دا د گاهاي هالند تا صبح براي حقوق مهاجري وپناهندگان عليه سياست سختگيرانه و ضد پناهجويان دولت هالند تظاهرات اعتراضي ميكنند وبروز ١٨ جون در ميدان دام امستردام تظاهرات ، سخنراني در دفاع از حقوق مهاجرين و پناهجويان و و سپس در سطح شهر مارش ميكنند .
امسال نيز بروز هژدهم (18 جون ) جون از ساعت١٤:٠٠تا 16:00 در ميدان دام امستردام دام تظاهرات و سپس مارچ در خيابانهاي شهر صورت ميگيرد اين تظاهرات در شهر هاي بزرگ ديگر نيز سازمان داده شده .
براي اطلاع بيشتر به لينكهاي زير مراجعه نماييد

https://socialisme.nu/agenda/landelijke-demonstratie-voor-vluchtelingen-en-migranten-rechten/ .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *