بزرگداشت از خدمات فراموش نا شدنی داکتر ناکومورا (کاکا مراد)

عبدالحنان روستائی

المان، 10 فبروری 2020

به تاریخ اول فبروری 2020 انجمن فرهنگی افغانها در حومۀ اوفنباخ )فرانکفورت(، فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا )فارو(، خانۀ فرهنگ افغانستان )برلین، هامبورگ(، هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا و اتحادیۀ فرهنگی افغانها در شهر اشتراسبورگ )فرانسه( محفلی را تحت عنوان )در ستایش نکوکاری و نیکان؛ بزرگداشت از تتسو ناکامورا “کاکا –مراد”( در حومۀ شهر فرانکفورت ) Dreieich – Sprendlingen ( برگزار کردند. در این محفل که جم غفیری از افغانها اشتراک نموده بودند، از برگزاری همچو محافل و یاد و بود از فعالیتهای کاکا مراد استقبال صورت گرفت.

برای دیدن گزارش کامل این محفل (نسخه پی دی اف) در لینک زیر اشاره نمایید

https://afghanfederation.com/wp-content/uploads/2020/02/بزرگداشت-از-خدمات-فراموش-نا-شدنی-داکتر-ناکومورا-2020.02.09.pdf

جهت مشاهده گزارش تصویری به صفحه رسانه ها مشاهده فرمایید