برنامه کنفرانس بیست سالگی فارو در 7 نومبر 2020

برنامه کنفرانس مروری بر تحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا

در بیست سالگی فارو

هفت نومبر 2020

برنامه  کنفرانس

گرداننده  : آقای علی دلیری وهمکار تخنیکی خانم میترا دلیری

شروع کنفرانس 14:00 –14:05 به وقت اروپا  با یک آهنگ میهنی

نمایش فیلم کوتاه : 14:05 – 14:10 مرور مختصر از بیست سال فعالیت فارو

بخش اول : سخنرانی ها

14:10 – 14:15  آفتتاحیه کنفرانس  : خانم لونا ولی  ریئس فارو   

   14:17 – 14:27  آقای دکتور ویس جلالزاده عضوهئیت مدیره فار:”پیام فارو برای ضرورت همبستگی افغانهای مقیم  اروپا”

  14:28 – 14:36  خانم انار کلی هنر یار نماینده مردم  درمجلس سنا: “ضرورت حقظ حقوق شهردندی در نظام اینده افغانستان”

   14:37 – 14:45 پروفسور توردیقل میمنگی  از دنمارک : “مروری به بازی های تکتیکی صلح بمثابۀ افزار استراتیژیکی تداوم جنگ ها در افغانستان”

     14:46 – 14:50 آقای صبور زمانی مسئول خانه افغانستان در برلین آلمان: “ضرورت یکپارچگی افغانهای اروپا”

    14:51 – 14:57   دوکتور صالح سلجوقی نماینده مردم هرات در دوره 15 و 16 پارلمان : “اوضاع جاری کشور در کشاکش مدرنیته، افراطیت مذهبی و ساختار محتمل دولت آینده”.

  14:58 – 15:05 آقای مهدی شیرزاد از سازمان انکشاف-حقوق بشر و صلح افغانستان : “دورنمای مذاکرات صلح در وضعیت کنونی کشور”.

   15:06- 15:12 انجنیر شعیب لعلی :دیده بان دادخواهی مردم افغانستان (لندن انگلستان ) “حقوق بشر زیر سایه تجاوز”.

   15:13- 15:23 بانو دکتور سیما سمر : “حقوق بشر در پروسه صلح”.

  15:24 – 15:34  نمایش فلم مستند از کارکردهای  فارو در بیست سال گذشته

   15:35- 15:40 آقای نصیر رحیم   از انجمن پامیر امستردام : ” نیازمندی های افغانهای مقیم اروپا  و نقش موثر ما در تحولات داخل کشور”.

   15:41 – 15:46 بانو اورزلا نعمت ریئس واحد تحقیق و ارزیانی افغانستان: “عوامل خشونت و منازعات در افغانستان و راهکارهای برون رفت از آن”.

 15:47- 15:52 آقای رجاه رفیق از کشور فنلاند : “امکانات و چگونگی کمک افغانستانی های خارج کشور به نیرروهای ملی در داخل”.

15:53- 16:03 داکتر حنان روستائی : “سلفی ها چرا آثار و آبدات تاریخی را تخریب میکنند؟”

   16:09-16:04 خانم فریده احمدی رئیس کمیته امور زنان فارو از کشور ناروی : “نادیده گرفتن هویت مستقل زن از خانواده تا مذاکرات صلح”.

   16:10- 16:17 آقای حسین سرآمد از موسسه حقوق بشر و دموکراسی – کابل : “اهمیت مشارکت قربانیان در فرایند صلح”

 16:18 – 16:26 آقای میا جان ثبات از انجمن افغانهای مقیم مادرید- اسپانیا: “نیازبه همبستگی بیشتر انجمنها در اوضاع جدید “

 16:27 – 16:32 پروفسور توماس ایلان ایریکسن: استاد دانشگاه اوسلو کشور ناروی و پژوهشگر در حوزه مهاجرت

بخش دوم : بحث آزاد ، پرسش ها،پاسخها و نتیجه گیری ها

16:33 – 17:13 پرسش و پاسخ

17:15- 17:25 جمع‌بندی کنفرانس : آقای پیکار پامیر نویسنده و تاریخ نگار از تورنتو کانادا

طرح قطعنامه کنفرانس:

یاداشت نکات نظر کلید واژه های همسو با اهداف کنفرانس از ابراز نظر های سخنرانان و گفتمان پرسش و پاسخ  حاضرین، برای تهیه قطعنامه کنفرانس: لونا ولی، داکتر سید موسی صمیمی، داکتر حنان روستائی، پروفسور توردیقل میمنگی، محترم قاضی احمد راتب فقیری، محترم محمد شاه فرهود، محترم انجنیر خیال آریوبی و کحترم انجنیر احمد شیرزاد.

ختم کنفرانس 17:30