بازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتند

اعلامیه

بازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتند

اول اکتوبر ۲۰۲۲

مرکزعالی آموزشی کاج یکی از مراکزتعلیمات غیر دولتی است که شعباتی در مناطق هزاره نشین شهر کابل دارد. جوانان هزاره که همچون جوانان سایر اقوام افغانستان تشنهٔ علم و دانش برای رساندن خود و کشور شان به مدارج بالای ترقی اند، برای بلند بردن چانس مؤفقیت خود در امتحان کانکور از کابل و ولایات به  مراکز آموزشی پایتخت ثبت نام میکنند. این کار را جوانان سایر اقوام افغانستان هم بصورت پراگنده انجام میدهند. مراکز فعال در دشت برچی چون مرکز موعود، مرکز کوثر دانش و مرکز کاج طی چند سال اخیر هدف حملات تروریستی قرارگرفته و خون صد ها جوان آگاه وسخت کوش وطن در این حملات ریخته است.  بتاریخ ۳۰  سپتمبرسال جاری منطقهٔ دشت برچی سیاه روز دیگری را تجربه کرد. بخاطر سپری کردن امتحان آموزشی کانکور صد ها جوان که اکثریت شان را دوشیزه های جوان آگاه و مصمم هزاره تشکیل میداد، وارد مرکزکاج شده بودند. بساعت ۷ ونیم صح فرد انتحاری نخست دو محافظ محلی این مرکز را با گلوله از پا درآورده و سپس داخل مرکز آموزشی شده بر صنف امتحان کانکور حملهٔ انتحاری کرد. این حمله طبق آخرین گزارش یوناما ۴۳ کشته و ۸۲ زخمی برجا گذاشت.

کمیتهٔ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) و نهاد دیده بان دادخواهی مردم افغانستان مستقر در لندن که عضواین فدراسیون است،  خود را در غم بازماندگان جوانانی که در حملهٔ ددمنشانه بر مرکز تعلیمی کاج جانباخته و یا زخمی شده اند، شریک دانسته وبرای والدین آنها بخاطر از دست دادن یا زخم برداشتن دادن عزیز ترین های شان صبر و شکیبائی آرزو میکنیم.

صنف درسی که مورد حمله قرار گرفته

حمله کنندهٔ انتحاریٔ بگونهٔ عمدی وبا نقشهٔ قبلی صنف امتحان آموزشی کانکور در مرکز کاج دشت برچی را که اکثریت باشندگان آن هزاره ها میباشند، مورد حمله قرار داد. مسؤلیت این جنایت نابخشودنی را داعش پذیرفته است. طی یکسال حاکمیت طالبان حملات بر مناطق ه هزاره نشین کابل ازدیاد یافته در فاصله های زمانی کمتر صورت میگیرد. چند حمله بر مینی بس های شهری در ساحات پل سرخ و دشت برچی، حملات در روز های عاشورا و حمله بر مرکزآموزشی کاج، را اگر در ادامهٔ حملات سالهای قبل بر تظاهرات جنبش روشنائی در دهمزنگ، حملات بر مراکز آموزشی موعود و کوثر، حمله بر یک مرکز مهم ورزشی در دشت برچی در نظر بگیریم، به عناصری از جرم بین المللی نسل کُشی برمیخوریم.

ممکنست یک توطَئهٔ نسل کشی علیه اجتماعات برادران و خواهران هزارهٔ ما که ً شیعه مذهب هم استند، توسط حلقات استخباراتی خارجی طرح و از طریق تروریستهای حرفه ای  طی چند سال دردست اجراء است. اینکه حامیان گروه جنایتکار داعشی هزاره های افغانستان را بخاطرتعلقات اتنیکی ویا تعلقات مذهبی شان مورد حمله قرار میدهند، یا این حملات در چوکات جنگهای نیابتی عربستان سعودی و ایران صورت میگیرد ، تغیری در تعریف این حملات که به تعبیرما شامل عناصری از  جرم بین المللی نسل کشی میباشد، تغیری وارد نمیکند.  اساسنامهٔ روم که تهداب قانونی محکمهٔ جزائی بین المللی است، نسل کشی را چنین تعریف میکند:

«هر یک از اعمالی که به قصد از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی ،کشتن اعضای گروه، وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روحی به طور عمدی تدابیری به قصد جلوگیری از تولد و تناسل در میان اعضای گروه، انتقال دادن اجباری اطفال متعلق به یک گروه به گروه دیگر»شامل تعریف نسل کشی میباشد. جرایم بین المللی فراتر از سرحدات ملی قابل تعقیب عدلی و مجازات میباشد. کمپاین جامعهٔ مدنی «به نسل کشی هزاره ها پایان دهید»، از ملل متحد خواستاربه رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها در افغانستان و اقدامات برای جلو گیری ازآن شده است. 

یکسال قبل طالبان در بدل کمک داعشی ها علیه امریکا همه جنگجویان و رهبران این گروه را از زندانهای رژیم قبلی، رها ساخت و ازین نظر در مسؤلیت جنائی آنها در قضایای نسل کشی، شریک میباشند. از جانب دیگر ناتوانی طالبان در تأمین امنیت اجتماعات هزاره ها، انتقال عاجل زخمی ها به شفاخانه و اجازه ندادن به خانمهای که رضاکارانه خواستار اعطای خون به زخمی ها بودند به بهانهٔ موانع شرعی،  یعنی اجرای مسؤلیت شان بحیث گروه حاکم را بشدت محکوم میکنیم. حملهٔ جنایتبار برمرکز تعلیمی کاج همه مردم افغانستان و جهان را شدیداً سوگوار ساخت. سلسلهٔ تظاهرات دوشیزه گان محصل درتقبیح این جنایت و دفاع ازحق تحصیل و کار برای زنان که از کابل آغاز یافت تا حال در هرشهر های هرات، بامیان و مزار شریف ادامه یافته است.  کلید حل این مشکلات به دست مردم ما میباشد. فقط با اتحاد و بلند بردن آگاهی خویش، مردم افغانستان میتوانند کشور خود را به گورستان همه گروه های دهشت افگن و حامیان خارجی شان مبدل سازند.

 «کمیتهٔ حقوق بشر فارو»