اهمیت اشتراک در انتخابات امسال اروپا و ارتباط آن با پناهجویان

اهمیت اشتراک در انتخابات امسال اروپا و ارتباط آن با پناهجویان

پنجم جون ۲۰۲۴

فردا، ششم جون روز آغازانتخابات ۲۰۲۴ پارلمان اروپا است. احزاب راست افراطی که پناهجو ستیزی و مسلمان هراسی ازخصوصیات مهم شان است،  در این اواخر در چند کشور عضواتحادیهٔ اروپا برندهٔ انتخابات شدند. این احزاب اتحادیهٔ اروپا و قوانین اروپائی را بحیث یک مانع بزرگ در برابر خود می بینند. بنابرین آنها حالا تصمیم گرفته اند تا هرچه بیشتر در پارلمان اروپا کرسی بدست آورند و این پارلمان را از درون اشغال و قوانین اروپائی را به نفع سیاستهای پناهجوستیز خود تغیر دهند.

فارو بدین نظر است که قوانین و پالیسی های کنونی اروپا نیزدر بخش پناهندگی مطلوب نبوده وبرای خلق موانع در مقابل ورود پناهجویان دیزاین شده است. توافقنامه (پکت) اخیردول اتحادیهٔ اروپا در مورد پناهندگی مثال واضح این پالیسی است. اما آنچه احزاب راست افراطی میخواهند عبارتست از خروج دول عضواتحادیهٔ اروپا از کنوانسیون ژنیو برای پناهندگان و بستن دروازهٔ کشور های اروپائی بروی آنانی که جان وآزادی شان در کشور خودشان با خطر مواجه میباشد. مشورهٔ ما اینست تا برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط حاضر، هموطنانی که در اروپا حق رأی دارند، از رأی خود برای جلوگیری از بزرگ شدن ائتلاف های راست افراطی، راست و لیبرال در پارلمان اروپا استفاده کنند. برای تحقق این هدف کافی است در انتخابات فردا از حق رأی خود درکشور اقامت خویش به نفع احزابی استفاده کنیم که  از حق پناهجوئی در اروپا و حق مساوی پناهندگان در جوامع اروپائی با جدیت دفاع میکنند!  

«کمیتهٔ روابط خارجی فارو»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *