افزایش تلفات ملکی وحملات دهشت افگنانه اخیررا محکوم میکنیم