اعلامیه حملات طالبان بر شفاخانه نسایی ولادی صد بستر کابل

اعلامیه

حملات طالبان بر شفاخانه نسایی ولادی صد بستر کابل را محکوم میکنیم

حمله بر مراکز صحی و تجمعات ملکی طالبان مصداق  جنایت علیه بشریت است

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) حملات دهشت افگنانه طالبان را بر شفاخانه صد بستر ولادی نسایی غرب کابل، مراسم تشیع جنازه ولسوالی خیوه ننگرهارو شهر گردیز ولایت پکتیا که بمنظور هداف خاصی همزمان براه انداخته اند را شدیداَ محکوم مینماید.

حملات هدفمند دهشت افگنی و وحشیانه بر اهداف ملکی و از جمله بر شفاخانه نسایی ولادی صد بستر کابل که فقط مادران، نوزادان تازه متولدشده، کودکان بدنیا آمده، قابله ها داکترها، کارمندان صحی و مردم ملکی با برنامه از قبل تعیین شده و سازمان یافته همچنان حمله وکشتار شرکت کنندگان مردم بیگناه در تشیع جنازه در ولسوالی خیوه ننگرهار از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب میگردند و کشتن نوزادان و مادران و تکرار هدفمند چنین عملیات کشتار نمیتواند چیزی جزجنایت جنگی و نسل کشی محسوب گردد.

در حمله بر شفاخانه ولادی نسایی صد بستردشت برچی کابل که بنا بر امار انتشار داده شده مقامات دولتی تعداد قربانیان این جنایت را ۲۴ نفر اعم از مادران و نوزادان با یکنفر نظامی و تعداد زخمیها را ۱۶ نفر اعلام داشته اند اما مردم محله تعداد تلفات را بیش از ۴۸ نفر و تعداد زخمی ها را نیز بیشتراز۳۰ نفر گزارش میکنند، عدم صداقت دولت درارائه آمار تلفات چه در حادثه شفاخانه دشت برچی و چه در تلفات ننگرهار و پکتیا خود سوال بر انگیز میباشد، اصل پرسش اینست که دولت در حفظ امنیت مردم نیز مسئول است، همچنان که عاملین جنایت مانند گروه های جنایتکار طالبان، گروه حقانی و داعش که دشمنان مردم افغانسان اند با انجام جنایت مسئولیت دارند.

حمله بر مراسم تشیع جنازه در ولسوالی خیوه ننگرهار که منجربه ۳۲ نفر کشته  و زخمی شدن ۱۳۲ نفربیگناه گریده یک جنایت جنگی و حمله انتحاری در شهر گردیز پکتیا را که مقامات وزارت داخله تعداد تلفات را ۴ نفر ملکی و یک نفرنظامی با ۲۴ نفرزخمی اعلام داشته در حالیکه  مطابق گزارش رسمی ریاست صحت عامه گردیز تعداد  تلفات و زخمی ها را خیلی بیشترگزارش کرده اند.

مکلفیت دولت بر مبنای قوانین بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضو تعداد زیادی از این معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق سیاسی و مدنی میباشد، و دولت را موظف میسازد تا حقوق بشری تمام شهروندان کشور را در حوزه حاکمیت اش تامین نماید. همچنان گروهای که با دولت می جنگند، ملزم به رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشر میاشند*1، فرهنگ معافیت و رها ساختن جنایتکاران از زندان توسط دولت به هر بهانه ای، مسئولیت دولت را که متهم به بی تفاوتی ونادیده گرفتن مکلفیت اش به تامین امنیت وعدالت است، سنگین تر میسازد. عدم تغیراین وضع باعث نا امنی بیشتر و روز افزون کشور گردیده است*2.

دولت به هیچ بهانه ای نمیتواند ازمسئولیت و پاسخگوئی در قبال جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل کشی که در ساحه تحت حاکمیت اش اتفاق میافتد شانه خالی کند، عاملین جنایت باید تحت تعقیب و پیگرد قرارگیرند، متاسفانه در عمل خلاف آن ثابت گردیده ، چون تجربه تاریخی گذشته نشان داده که حکومت با وصف پزیرش ” اساسنامه محکمه جزایی بین المللی” ، به اصول مندرج ماده ۱-۱۲ و ۱۷ این اساسنامه بی توجهی نموده و دست جانیان را در کشتارمردم باز گذاشته است.  لذا فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان درهالند (فافون ) ضمن محکوم کردن جنایتهای هولناک طالبان و داعش بی تفاوتی دولت افغانستان را در قبال حفظ امنیت شهروندان کشور نیز محکوم مینماید و از جامعه مدنی، سازمانهای حقوق بشری و شخصیتهای حقیقی و حقوقی تقاضا دارد که برای رسیده گی به جنایت نسل کشی در شفاخانهٔ صدبستردست برچی و مراسم فاتحه در خیوه و خاتمه دادن به سلسلهٔ این انوع جنایات درسراسر کشورانجام یافته، خواهان مداخله وپیگیری ان ازطریق مراجع با صلاحیت بین المللی منجمله محکمه جزائی بین المللی لاهه گردیم زیرا صبر مردم از تکرار همچوجنایات و بی تفاوتی دولت کابل بسر رسیده است.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانها

پناهندگان افغان در هالند(فافون)

*1 – میثاق بین المللی قوانین سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی هرگونه تبعیض نژادی.

*2- پاراگراف 9،10و 17 اصول ملل متحد در مورد قتلهای خود سرانه و قطنانمه شوزای اجتماعی و اقتصادی(65/ض989)