اطلاعیه به مناسبت برگزاری مجمع عمومی فارو

اطلاعیه به مناسبت برگزاری مجمع عمومی فارو

بدینوسیله به تمام انجمنهای عضو و شخصیتهای مستقل عضو فارو رسانیده میشود که مطابق به اصول مندرجه در اساسنامهٔ فارو اجلاس سال ۲۰۲۲ مجمع عمومی این فدراسیون بتاریخ ۲۵ ماه سپتمبر ۲۰۲۲ بطور زنده در تالار کابل کویزین شهر هوفد دورپ هالند دایرمیگردد. دعوتنامهٔ اشتراک در این جلسه به زودی به اعضا فارو ارسال میگردد.

Adres: (Kabul Cuisine) Hoofddorp Winkelstad / Nederland

طبق معمول  همه ساله، اجندای مجمع عمومی فارو شامل نکات ذیل میباشد:

افتتاح جلسه توسط خانم لونا ولی رئیس فارو

 ارائهٔ زارش اجراات هیأت مدیرهٔ فارو و کمیسیون های کاری تحت رهبری آن از ماه فبروری ۲۰۲۱ تا سپتمبر ۲۰۲۲ و ارائهٔ پلان کاری هیأت مدیره و کمسیونها توسط محترم علی دلیری منشی فارو.

ارائهٔ گزارش مالی فارو توسط محترم انجنیر شیرزاد، مسؤل مالی فارو.

انتخابات سه عضو هیأت مدیره که دورهٔ  خدمت شان مطابق به اساسنامه تکمیل شده است. کمسیون انتخابات  طی ماه های گذشته با قبول زحمات زیاد، همه شرایط لازم برای اجرای انتخابات دموکراتیک را بصورت علمی و مسلکی تدارک دیده است. گزارش اجراآت مذکور و فورمهٔ ارزیابی کار سایر اعضای هیأت مدیره را درادامهٔ این اطلاعیه غرض مطالعهٔ علاقمندان نشر میکیم.

«هیأت مدیرهٔ فارو»

جهت دانلود اطلاعیه کمیته انتخابات اینجا اشاره نمایید

جهت دانلود گزارش کمیته انتخابات لطفاْ در اینجا اشاره نمایید

جهت دانلود پرسشنامه اینجا اشاره نمایید