از گشت همه به سوی اوست

باز گشت همه به سوی اوست

با درد و اندوه اطلاع یافتیم که همسر پروفسوراستاد محمد ابراهیم سروش استاد اسبق دانشگاه کابل و رئیس قبلی فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان درهالند ( ( FAVONبا جهان فانی وداع کردند.

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا ( (FAROE و فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند  FAVON) ( درگذشت شاد روان بانو حاجیه زهرا رضایی – سروش را خدمت محترم پروفسور استاد سروش، فرزندان برومند آن شاد روان آقایان مسعود سروش، سعید سروش، رفیع سروش، شفیع سروش، شفیق سروش و بانو فروزان سروش مراتب تسلیت هئیت اجرائیه و انجمنهای عضوء فارو، و فافون را ابراز داشته، برای شادروان  حاجیه زهرا خانم رضایی – سروش آرامش ابدی و برای خانواده محترم سروش، خویشاوندان و جمیع باز ماندگان آن  زنده یاد صبر جمیل و شکیبائی آرزومندیم و یاد آن بانوی فداکار را گرامی میداریم.

به اطلاع دوستان رسانیده میشود که مراسم تشعیع جنازه و فاتحه به آدرسهای زیر برگزار میگردد.

آدرس آرامگاه و مراسم تشعیع جنازه: شرکت دوستان باعث شادی روح آن مرحومه و تسکین اندوه بازماندگان میگردد.

زمان :روز پنجشنبه، 27-07-2023 ساعت 11:30

Buytenparklaan 1- 2717 AX, Zoetermeer مکان

آدرس مسجد و مراسم فاتحه خوانی

Willem Dreespark 206, 2531 SP , Den Haag مسجد ثقلین واقع در شهر دن هاخ   

زمان : از ساعت 14:00-16:00 

هئیت اجرائیه فدراسیون سازمانهای

افغانهای مقیم اروپا ( فارو)

هئیت اجرائیه فدراسیون سازمانهای

پناهندگان افغان مقیم هالند ( فافون)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *