از خواست خانوادهای تحصن کنندهٔ افغان در سویدن حمایت میکنیم!